Tyresö/ Brev till Caroline Szyber. Demokratin åsidosatt, människor blir flyktingar i eget land pga va kostnader

Hej Caroline,
Vi har gemensamma vänner men jag skriver direkt för den här frågan börjar bli verkligt akut.  Demokratin i Sverige är kraftigt åsidosatt genom att kommuner agerar på designer-lagar för att driva in pengar genom LAV och dithörande  agenda. Tyresö kommun driver ett stort antal familjer och pensionärer på flykt pga en VA-taxa som är på väg mot en miljon Kr per hushåll.  Vi blir på riktigt flyktingar i vårt eget land då man inte har råd betala de minst 500,000 och mest sannolikt omkring 750,000 för VAVäg och inga alternativ accepteras trots att det finns fullvärdiga alternativ som inte släpper ut någonting ! se www.kloktoalett.se
Hur kan kommuntjänstemän få begära en så stor summa pengar för något vi inte har beställt inte vill ha inte behöver och som är sämre än det vi redan har enligt Havsmyndigheten och Naturvårdsverket.  Det driver väldigt många ifrån sina hem som du vet och som du skrev i din väluttryckta artikel och bostadssituationen i Stockholmstrakten är sådan att man inte kan få tag i någon bostad för de pengar man får om man säljer minus 22% skatt.
Tyresö kommun tar ut hela kostnaden infrastrukturkostnaden från individer trots att VA o väg ska användas i hundratals år av väldigt många fler än de nu boende. Man säger t.o.m. att VA ska dimensioneras för framtida behov men man tar fortfarande ut hela kostnaden från en individ !
Havsmyndigheten’s Margareta Lundin Unger säger att om individer har system som inte släpper ut någonting (Noll-utsläpp från toaletter se ovan www.kloktoalett.se och gråvatten som renats i växthus bäddar så kan detta aldrig enligt Havsmyndigheten bli ett hot Östersön.  Det beror på att det är toaletterna som står för den i särklass största förorening av marin miljö (90% kvävet kommer ifrån urinen och nästa nästan all fosfor läggs fast i mark genom jonbytar ativitet.)  Så hur kan man kräva att någon ska betala uppåt en miljon som på Älgö som är betydligt sämre för Östersjön, inte till någon nytta eller glädje för de som tvingas köpa … det är ett komplett rättshaveri.
Eftersom det sannolikt tar för lång tid att ändra LAV, kan inte regering eller riksdagen stärka de (t.ex Havsmyndigheten) har en tolkning som ger en öppning för alternativ som skulle rädda ”livet” för många familjer utan att en lagändring krävs:

Skyldigheten att betala Va-taxa följer i grunden med alla fastigheter inom verksamhetsområdet, om det är så att det med hänsyn till skyddet för människors hälsa eller miljön behövs en vattentjänst och behovet inte kan tillgodoses bättre på annat sätt.

Den sista delen av meningen innebär alltså att en fastighetsägare som kan visa att han/hon löser t.ex. avloppsfrågan på ett bättre sätt själv, helt kan få befrielse från avgifterna (24 § LAV).  Vid bedömning av om behovet att ordna Va-frågan kan lösas på egen hand, ska särskild hänsyn tas till i vilken utsträckning jämförda alternativ tillgodoser intresset av en god hushållning med naturresurser. Med andra ord, om den enskilda fastighetsägaren har ett ”miljö- eller hälsobättre” alternativ än det som huvudmannen kan presentera, bör den enskilde kunna slippa betala avgifterna. Om en enskild anläggning kan visas vara överlägsen i fråga om att återföra viktiga näringsämnen till kretsloppet och från andra aspekter hålla jämna steg med det allmänna alternativet, skulle denna fördel kunna anses räcka för att fastighetsägaren ska slippa avgiftsskyldighet gentemot huvudmannen för den allmänna anläggningen (SOU 2004:64 s 227).

Då det nu finns en sådan anläggning som är enkel, mycket kostnadeffektiv (kostnad mindre än 1/10 av avloppsanslutning) och dessutom inte kan sluta fungera så är min fråga kan inte riksdagen påverka kommunbesluten när de blivit absurda. Kan man inte göra en Riksdags omröstning som häver kommunala besluts om de är direkt skadliga för miljö och hälsa.
I all korthet är den ”kloka toaletten” en process som sakta, utan vatten krymper det fasta toalettavfallet och nitrifierar urinen som då blir bakteriefri och luktfri … en direkt användbar organisk näringsvätska som är ofarlig som växtnäring. Själva toalettstorlen är luktfri, bekväm, tyst och snygg vilket är betydelsefullt då en ful toalett aldrig skulle komma till användning i ett modernt badrum se http://www.compostera.se
Hjärtliga Hälsningar
Carl Lindstrom, civ.ing
                                                                                                                         Dessa skyltar börjar gå sättas upp på våra hem.
                                                                                                                                                         

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *