Villaägarna har i nummer nr 4-18, sept-okt. sammanställt ett antal frågor och svar till partierna. 

Villaägarna har ställt 12 viktiga frågor om boende , och redovisar detta i nr 4 år 2018.
Fråga 10 gäller VA.

När ett område får kommunalt VA – tycker ni man ska betala anslutnings-avgift för kommunalt VA oavsett om man kopplat på sig till det kommunala VA-nätet eller inte?

KD
Vi vill inte att kommunalt VA ska tvingas fram, samfällighetsföreningar ska själva ha rätt att kunna lösa sin VA-fråga. Det bör också krävas en majoritet av de boende i en samlad bebyggelse för att begära ett kommunalt VA.

LIB
Dagens regler är stelbenta, för både kommuner och fastighetsägare. Lagen ålägger i princip kommunerna en skyldighet att ordna vattentjänster om bebyggelsen ingår i ett större sammanhang, samtidigt som fastighetsägare protesterar mot att de måste betala anslutningsavgifter. Nyligen har en statlig utredning lagt fram förslag som gör reglerna mer flexibla och skapar bättre utrymme för enskilda lösningar. Vi är preliminärt positiva.

M
Det kan bli orimligt kostsamt för en enskild fastighetsägare när kommuner tvångsansluter fastigheten till det kommunala VA-nätet. Vi vill se över möjligheten att uppdatera vattenlagen så att andra än kommunen kan vara huvudman för drift och investering.

C
Det är viktigt att tillämpningen av vattentjänstlagen sker på ett sätt som är rimligt i förhållande till husägarnas förutsättningar och lokala förhållanden. Hittills har tillämpningen i vissa delar lett till problem för enskilda småhusägare. Vi ser positivt på att det finns en flexibilitet som gör att det också fortsatt är möjligt att ha egen brunn eller avloppsanläggning.

SD
Nej! Det ska vara möjligt att vänta med sin anslutning och då istället bli ålagd en ränta till dess att -fastigheten är ansluten.

S
En utredning har föreslagit förändringar i lagen om allmänna vattentjänster där kommunen har en skyldighet att se till att fastigheter i ett större sammanhang får kommunalt vatten och avlopp. Vi har som parti ännu inte tagit ställning till förslagen.

V
Syftet med att ansluta fastigheter till det kommunala VA-nätet är skapa hållbara vattentjänster och därigenom skydda hälsa och miljö. Om man som enskild fastighets-ägare kan visa att vatten- och avloppsfrågan är löst på ett minst lika bra sätt som med det kommunala VA-nätet kan fastigheten undantas från avgiften. Det tycker vi är rimligt.

MP
Vi har inget förslag att lägga över finansieringen av kommunalt VA till skattekollektivet. VA-utbyggnaden regleras i en egen lagstiftning, i det så kallade VA-kollektivet. Investeringar sker utifrån en likabehandlingsprincip och en solidarisk finansiering av VA-utbyggnaden som ett kollektiv. Det är mycket komplext och komplicerat att lösa VA-frågan utifrån ett miljö-, lagstiftnings- och ekonomiskt perspektiv, och principen är att lösa finansieringen utan att äventyra skattekollektivet.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.