Köping/Partiernas ställningstagande i va frågan

Den som inte kan få fram en halv miljon att investera för Köpings VA-projekt, får sälja och flytta. Därför är det viktig för de flesta av oss att veta vilken ställning partierna tar i VA frågan.

Sammanfattning 31 aug:

 • SD: Stoppa Norr Mälarstrandsprojektet. Vill att frågan utreds igen, finns verkligen behovet. Går att lösa på annat sätt. Särtaxa vid tvångsanslutning.
 • L: Det kan finnas andra alternativ som kan vara bättre, de vill vi ha utredda. Det måste vara rimliga anslutningsavgifter. Se utdrag ur Lib´s handlingsprogram, avsnitt Samhällsplanering och bostadsbyggande.
 • KD: Öppna till förslag till omtag på tidigare beslut. Det finns troligen alternativa lösningar som är bättre, varför frågan bör utredas vidare.
 • C: Centerpartiet tycker att det behövs göras ett omtag i frågan, vilket kan resultera i en ny utredning, som leder till vilket som är det mest kostnadseffektiva i förhållande mot miljönyttan. Kommunsektorn som är ansvarig för teknisk infrastruktur som avlopp och avfallshantering måste utgå från perspektivet att skapa resurssnåla och giftfria kretslopp. (mail 2 sept)
 • M: Rättar sig efter rättsliga prövningar. Kan ompröva beslutet ifall kostnaden kraftigt övertiger den preliminära beräkningen. På sikt är detta den bästa lösningen.
 • S: Beslutet är taget av en enad fullmäktige. Vore fel att ifrågasätta detta.
 • V: Rättar sig efter den rättsliga prövningen. Beslutet taget av en enad fullmäktige, fel att ändra sig.
 • MP: Vi står bakom beslutet i kommunfullmäktige. Vi tror att kommunalt vatten och avlopp är bästa långsiktiga och hållbara lösningen för att de ca 250 fastigheterna garanteras dricksvatten av god kvalitet och att avloppsvattnet tas om hand på bästa sätt. (enl mail 31/7)

Läs mer nedan om 

1.Så här skrev jag 31 juli i mailet till va-i-tiden nätverket.
2. Så här svarade partierna på Roland Karlssons fråga i Bblat/”kan -du-lova”: (inlägg från 9 juli).
3. Tio frågor till valfunktionärerna i valstugorna.
4. Frågor till politikerna insända till P4 Västmanland
5. Valstuge-repliker som jag minns dem.

 

 1. Så här skrev jag 31 juli i mailet till va-i-tiden nätverket.

● Lib, C och SD vill att frågan tas upp igen. SD har motionerat om detta.
● S vill inte diskutera frågan och de anser att beslutet tagits av en enig fullmäktige.
● M anser att de inte skall böja sig för folkviljan?
● V ledaren anser att konsekvensen att folk får sälja och flytta är konsekvenser man får ta och
att kostnaden inte skall drabba deras hyresgäster.
● MP var inte närvarande hos Roland i samband med Peters föredrag. I en insändare vill de
skydda Mälarens vatten. Men en insändare vill ställa frågan om MP silar mygg och sväljer
kameler genom att de ställer upp på andra beslut som inte skyddar miljön.”

2. Så här svarade partierna på Roland Karlssons fråga i Bblat/”kan -du-lova”: (inlägg från 9 juli)

Köping/BBlat: Kan du lova att verka för att beslutet om sjöledning till fastigheterna längs Norra Mälarstranden återtas?

3. Tio frågor till valfunktionärerna i valstugorna. 
Kanske kan dessa tio frågor som vi i strategigruppen sammanställde, vara något du kan utgå ifrån.

Fråga gärna också om hur partiet ser på kommunens framtida va- underhållsbehov och va taxorna.
De flesta va cheferna i Sverige tror att va taxorna kommer höjas två till tre gånger inom snar framtid. Underhållsbehovet för va näten i sverige är på 800 miljarder kronor. Pensionsstiftelserna vill gärna vara medfinansierare, men det kan då bli som elpriserna, det blir de som sätter vilken avkastning som de vill ha på insatt kapital.

4. Frågor till politikerna insända till P4 Västmanland
Strategigruppen skickade in ett antal frågor till P4 Västmanland (fråga 1-6)
Jag kompletterade med ytterligare några frågor, ställ frågorna till politikerna i valstugorna.

5. Valstuge-repliker som jag minns dem.
Jag (webredakötern för va-i-tiden.se sidan) gick till valstugorna i Köping och pratade med M, KD, L, C, S och V

vecka 35: KD, L, C vill göra omtag, se punkt 1.
(vecka 34: KD, L, C avvaktar mark och miljödomstolens dom ang den sjöförlagda ledningen, samt prövningstillståndet i kammarrätten och taxesättning (Just nu gäller inte senaste kommunfullmäktiges beslut nov 2016 ang va taxor). Före dess vill de inte ta ställning.
W34: Inser de att kommunens projektering har kommit så långt idag att verkställighet kan påbörjas direkt när domslut fallit. Då blir det gräva av.)

Några repliker som jag minns dem

 • Om du nu har en sluten avloppstank så går dess avlopp ju till reningsverket. Likaså skall två- och tre- kammarbrunnar och minireningsverk slamsugas. Då kommer ju föroreningarna i alla fall ut ur reningsverket på samma sätt som om det är fasta ledningar. Så varför ifrågasätta reningsverken?
 • L: Inriktningen är att hitta bästa möjliga lösning. Det finns andra alternativ som kan vara bättre. Det måste bli rimliga anslutningsavgifter.  (Diskussion internt behövs.)
 • KD: Vi sade ja till ett verksamhetsområde, inte till hur det skulle genomföras.
 • C: Vi har mottaget infon av miljöchefen att Sjölunda Näs inte fått en servicerapport med mätvärden för sitt minireningsverk. Detta tar vi som att vi i kommunen har större möjligheter att driva en säkrare kontrollerad verksamhet.  (Anm: Jag ringde BMED som skickade denna rapport, Jessika på miljökontoret har alla provtagningar och servicebesök dokumenterade).
 • C: Om du har en markbädd, eller om reningsverket sköter ditt avlopp, så kommer i alla fall virus och hormonstörande ämnen ut i vattendragen. Så därför ser vi ingen anledning till att inte ansluta dig till kommunalt reningsverk.  (Kommentar: Jag skulle gärna ha visat denna bild (sid 8) ur Peter Ridderstolpes föredrag för riksdagsmänen 2017, som jämför kommunala reningsverks utsläpp med markbäddens utsläpp. I stort sett allt annat är bättre med en infiltration, varför då framhålla att virus och läkemedel. Är det för att man skall satsa på de kommunala reningsverken och göra dessa effektivare på just detta område?)
 • M: Det är väl bra att det växer upp stora fantasifulla villor områdena, det måste finnas många som kan köpa flera tomter och sälja den ena så att de har råd med det. (Om repliken gavs på allvar eller ej vet jag inte, men den är i -alla fall sagd.)
 • M: Fråga: 30% flyttade ju under en kort tidsperiod ifrån Sundänge visar ju på att många tvingades sälja. Svar: Ine alls, många köpte samtidigt och var i samma ålder, så det var naturligt att många sålde inom just denna period.
 • M: Det luktade avlopp hos Roland, så kan vi inte ha det. (Anm: Samtliga brunnslock var borttagna vid besöksdagen för att alla skulle kunna ta del av hur anläggningen såg ut och sköttes. Därför luktade det.
  Om man sedan kommer bo intill en pumpstation med bräddtank, kommer det inte lukta därifrån då?)
 • S:Folk är nöjda i Sundänge med kommunalt vatten och avlopp.
 • S: Naturligtvis vill vi inte att någon måste flytta, vi tittar på finansieringslösningar.
 • S: Va frågan kan man inte se som en begränsad fråga, utan man måste se till samhällets helhet. Därför anser vi att kommunalt va är den bästa lösningen.
 • S: Peter Ridderstolpe är jävig, han har ett eget företag som jobbar med va frågorna.
  (När är man inte jävig- är det när man inget vet?)
 • V: Vi följer bara reglerna, det är bara att betala. Precis som en hyra, det är ingen diskussion.
  (V på riksnivå har en helt annan syn på förhållandet mellan fastighetsägare och kommun, se mail.)
 • V: Men för f-n, kan det vara så svårt att plocka fram en halv miljon.
 • S och V: Husen stiger ju i värde, så varför bråka. (Anm efter kommentar av mäklare: Detta kan gälla i storstadsregionerna, här kommer inte huspriserna öka så att det täcker va kostnaden.)

 

En kommentar

 1. Eftersom regeringens utredare Anders Grönvall i maj 2018 har föreslagit ökad flexibilitet och att tvångsanslutning av enskilda avlopp måste upphöra bör också Köpings kommun ta hänsyn till detta.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.