Lpo är nu det enda parti som verkligen tar landsbygdsfrågorna på allvar :

Ur partiprogrammet

Markutnyttjande och byggande
I hela landet sväller storstäderna ut över omgivande marker, bra åkerjordar bebyggs och asfalteras.
Vi anser att åkermark helst ej ska bebyggas och kräver att när värdefull åkermark ska tas i anspråk för bebyggelse eller vägändamål ska tillståndsprövning inte göras av enskilda kommuner utan av lämplig myndighet på högre nivå.
Regeringen utser lämplig myndighet som har att bedöma Sveriges försörjningsberedskap i en krissituation när importen inte kan förväntas fungera. Se 3:e kapitlet §4 i Miljöbalken.

Vi vill ha en snabb och förenklad handläggning av bygglov.
Vid till exempel uppbyggnad efter brand ska byggnadslov inte behövas för uppförande av liknande byggnad. Vid utskick till grannar ska endast yttre beskrivning av byggnaden lämnas.

Vatten occh avloppstjänster
Landsbygdspartiet oberoende vill se ändringar i lagstiftningen för vattentjänster och avlopp i syfte att underlätta bostadsbyggandet på landsbygden och åtgärdandet av avlopp som inte är godkända i dag. 

Det kan kosta orimligt mycket att till exempel åtgärda avloppet i ett fritidshus. Propotionaliseringsprincipen ska gälla.

Beredskap för värmeförsörjning i krissituation
Vi vill se en beredskap för en säker värmeförsörjning i en krissituation och föreslår därför att vid nybygge ska bostad i småhus, villa, radhus förses med rökgång. Det ska vara en varaktig lösning med murstock, rökrör eller motsvarande, förberedd för en eldstad för värme och matlagning i varje lägenhet. Endast den som är mantalsskriven i kommunen ska ha rätt att överklaga bygglov, planändringar och andra kommunala beslut.
I anslutning till bullriga eller på annat sätt störande verksamheter bör restriktivitet med bygglov föreligga så att inte bostadsbebyggelse i framtiden ska kunna hindra utveckling av jordbruk, verkstäder och industrier på landsbygden.

Lantmäteriets arbetsuppgifter
LPo vill se utredning och konsekvensanalys av vilka av Lantmäteriets arbetsuppgifter som är lämpliga att privatiseras för att myndigheten ska kunna avlastas, de långa handläggningstiderna kortas och kostnaderna sänkas.

Statens ansvar
Staten ska ta ansvar och kostnader för bortforsling av fordon, material, sanitära olägenheter, miljöfarligt avfall och annat som markägare drabbas av utan egen förskyllan.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.