Är vatten en tjänst eller vara

Hej,

Ja det är väl en s.k. bra fråga. Med en hastig titt i förarbetena till LAV kommer jag fram till följa utdrag u SoU 2004:64
.Det kan härnedan kanske ges en ledtråd. Intressant hur som helst. I och med att det bland tjänsterna ingår produktion uppstår tanken att någon producerar vatten. Framställer? Sedan kommer tjänsten, distribuerar. (Distribution av produkten vatten). Men detta skulle ju bli dyrt. Vi kan tänka vidare.

Begreppet allmän va-anläggning definieras i 1 § va-lagen genom en ändamålsbestämning. Med allmän va-anläggning avses en kommunal eller en allmänförklarad va-anläggning som har till ändamål att bereda bostadshus eller annan bebyggelse vattenförsörjning och avlopp. Vad som närmare skall förstås med vattenförsörjning och avlopp – det som här sammanfattande kallas vattentjänster – anges inte i lagen. Med ledning av lagens förarbeten har detta dock klargjorts ganska väl i rättspraxis.

Först bör noteras att det är fråga om bebyggelseanknutna vattentjänster. Till bebyggelsen i den här bemärkelsen räknas dock inte bara byggnader och liknande anordningar utan också sådan tomtmark och gator och annan allmän platsmark som ingår i bebyggelseområdet. Vattentjänsterna kan tillgodose såväl vanliga hushållsändamål som de särskilda näringar som bedrivs inom

149

bebyggelsen. Det kan exempelvis gälla affärsverksamhet, industri, hantverk eller boskapsskötsel. Bland tjänsterna ingår produktion och distribution av vatten för bevattning av trädgårdsland och parkanläggningar inom bebyggelsen men inte för bevattning av större arealer som tjänar annat syfte än bebyggelsens direkta behov, t.ex. jordbruk. Utanför tillämpningsområdet faller också leverans av vatten som skall användas som drivkraft.

Avloppsbegreppet har i rättstillämpningen tolkats i anslutning till den definition av avloppsvatten som tidigare fanns i vattenlagen och miljöskyddslagen och som numera återfinns i sak oförändrad i 9 kap. 2 § miljöbalken. Med avloppsvatten avses där

  1. spillvatten eller annan flytande orenlighet,
  2. vatten som använts för kylning,
  3. vatten som avleds för sådan avvattning av mark inom detaljplan

som inte görs för en viss eller vissa fastigheters räkning, eller

  1. vatten som avleds för avvattning av en begravningsplats.

I den första punkten ingår bl.a. avloppsvatten från hushåll och industrier och lakvatten från deponier. I den andra punkten ingår alla slags kylvatten, exempelvis kylvatten från kylning vid en industriprocess och vatten som används för att kyla ett värmesystem.

Kjell

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *