Föreningen VA-i-tiden

Den nationella föreningen VA-i-tiden, skapad nov 2019, arbetar för att förändra nuvarande VA-lagstiftning och dess tillämpning gentemot fastighetsägare med enskild VA-anläggning. Alla myndighetskrav skall vila på saklig grund.

Vi vänder oss till dig, som liksom vi upplever att myndigheternas handläggning och tillämpning av vatten och avloppsfrågor är felaktig och saknar all rim och reson

VA-i-tidens grundstenar är hälsa/miljö, trygghet, demokrati och ekonomi. Vi vill också värna om vår natur och våra vattendrag, men menar att alla myndighetskrav skall vara rimliga i förhållande till miljönyttan. Utgångspunkten för skyddet av människors hälsa och miljö ska utgå från vattendirektivets nyttokostnadsprincip, dvs. högsta möjliga miljönytta till lägsta möjliga kostnad.

Nätverket VA-i-tiden

Nätverket kom till 2017, för att samla artiklar om VA frågor från tidningar, radio och TV. LIkaså att samla brev och samtal från berörda runt om i landet.

Utgående ifrån dessa artiklar och brev och egna funderingar har jag (Anders Segerberg) som webredaktör för nätverket skrivit ihop summeringar av vad som hänt de senaste månaderna. Det gör jag under rubriken ”Webbredaktören har ordet.” Dessa summeringar skickar jag sedan till ca 600 mailadresse, på Köpings norra Mälarstrand, och till berörda runt om i landet, till en del riksdagsmän, till myndigheter, sakkunniga, och till lokala och nationella media.

Ibland är dessa summeringar ämnesinriktade, som t ex att jag redovisat haverier och bräddningar i de kommunala ledningssystemen och i reningsverken. Eller att jag fokuserat på vad som hänt inom vissa orter.

Det började med att Köpings kommun ansåg att fritidshusområdena på den norra Mälarstranden i kommunen skulle anslutas till kommunalt vatten och avlopp. Detta för att vi var de stora förorenarna och hotade Mälaren med våra avloppsutsläpp, och hotade vår hälsa genom att förstöra grundvattnet och därmed dricksvattnet. Eftersom vi var förorenare, så skulle förorenaren betala.
Successivt har vi visat på att anslutningen ger ökad miljöbelastning och ökad förorening, och att dricksvattnet var bra och med god tillgång och att kommunen inte gjort någon inventering alls. Vi har också visat att vid kris och beredskap så är risken större efter anslutningen att vi inte får något dricksvatten. Likaså att haverier i den 8 km långa ledningen till våra områden kan haverera och då rinner avloppet rakt ut i Mälaren.
Så nu säger staden i media att de gör det för oss, och för att trygga avlopp och dricksvatten för en framtida permanentbebyggelse. Men vid omröstningar vid två tillfällen under 2000 talet, och med en stor uppslutning till flera överklagningar så vill vi i fritidshusområdena påstå att den nya infrastruktur som påtvingas oss och som vi skall betala, inte är för oss utan för andra som skall bo här permanent. För de som vill ha sitt oisolerade lilla sommarhus som paradis blir det för dyrt, och många tvingas sälja. Även flera som bor här permanent tvingas härifrån.