Slamavskiljare- Betong och underkännande pga. ålder

Lite kort om betongs beständighet

·        Betong tål fukt och kan inte mögla. Egenskaperna förändras inte även om betogen ligger i vatten. Däremot kan problem uppstå på fuktkänsliga material om de kommer i kontakt med fuktig betong.

·        Betong tål både värme och kyla. Under vissa förutsättningar, cykliska växlingar kring 0-punkten i kombination med fukt och salt, kan betongen få sk frostskador i form av avskalningar från ytan. Problemet kan enkelt undvikas genom att använda rätt sammansatt betong. Genom att använda betongkvalitet enligt gällande betongstandard är det inga problem att göra betongen frostbeständig.

·        Ingjutet stål, främst armering, kan rosta under speciella förutsättningar, främst i en fuktig, salthaltig miljö. Även här kan betongen göras motståndskraftig och beständig genom val av sammansättning och utförande. Kunskapen är god och genom att följa gällande standard och branschrekommendationer kan betongen göras beständig under den normala livstiden för byggnadsverk, dvs minst 100 år.

·        Betong är obrännbar. Betongen börjar brytas ner först vid ca 300oC vilket innebär att en betongstomme inte kollapsar under en ordinär brand.

·        Betong kan angripas av vissa kemikalier, tex oorganiska syror som saltsyra och svavelsyra. Sådana kemikalier förekommer endast i speciell kemisk industri

Betong uppfyller högt ställda krav på hållbarhet ur ett livscykelperspektiv.

Den långa livslängden – minst 100 år utan större behov av underhåll och utan att funktionen förändras

den färdiga betongen tar upp koldioxid. Processen kallas karbonatisering och innebär att koldioxiden i luften reagerar med betongens kalciumhydroxid och bildar kalciumkarbonat. Man kan beskriva det som att betongen återgår till sitt ursprung som kalksten.

Betong har mycket lång livslängd, ofta mer än 100 år, och kräver dessutom ett minimum av underhåll. Det finns det massor av bevis på. Egenskaperna liknar naturstenens och betong tål fukt, frost och emissioner och är brandsäkert. Begränsningen är egentligen inte materialets livslängd utan snarare byggnadens eller konstruktionens utformning utifrån brukarens behov. Betong är ett naturmaterial baserat på berg och sten. Betongen innehåller inte heller utfasningsämnen eller andra substanser som är klassade som farliga för hälsa eller miljö.

Betongrör är med andra ord inte bara testade i laboratorier, utan i skarpa förhållanden världen över i hundratals år. Under normala förhållanden håller betongrör utan problem i 150 år i avloppssystemet.

Vid dagvattenavrinning håller betongen hundratals år – uppemot tusen, enligt tester utförda i USA. Brittiska universitet anger en livslängd på 400 – 500 år och brittisk industri anger standardlivslängden till 355 år.

Det är således viktigt att skilja på begreppet nyttjandeperiod och begreppen teknisk livslängd och ekonomisk livslängd Teknisk livslängd är så länge som en anläggning (eller del av anläggning) går att tekniskt/funktionellt att använda. Ekonomisk livslängd är den tid som det är ekonomiskt rationellt att använda anläggningen,  och som jag ser det så lär ju en infiltration fungera så länge växtligehetn där frodas //MR

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *