Brevväxling ang: Markens fosforupptag på vintern fungerar även när det är kallt och fruset ute.

Hej Lars.
Hur ser du på detta?  En person, som jag har kontakt med, hade fått sitt argument om växternas fosforupptag avfärdat med hänvisning till att ”på vintern växer inget och då läcker fosforn ut” Vidare ”om det blir tjäle i markbädden så fungerar den inte….

Jag vet att bönder har förbud på sig att sprida urin etc. på tjälad mark.
//Arne

___________________________________________________________________________

Bra frågor Arne!

Mikroorganismerna (svampar, bakterier mm) är aktiva på vintern så länge
marken är otjälad. Likaså fortsätter även kemiska reaktionerna i otjälad
mark. Givetvis går dessa reaktioner långsammare när temperaturen sjunker,
men de fungerar även nedanför växternas tillväxt som man brukar räkna med
att är +4 grader C.

Värt att observera är att mikroorganismerna även bryter ner döda växter och
kan följaktligen frigöra P. Om denna P kommer att läcka eller inte beror på
om marken är mättad eller inte på P. I en P-fattig skogsmark blir det inget
nämnvärt läckage medan ett övergödslat trädgårdsland eller gräsmatta läcker
P. Det finns även åkrar som läcker stora mängder P, även om de är mycket
sällsynta i Sverige. Det rör sig om organiska jordar nästan utan järn-,
aluminium-, calcium-oxider/hydroxider.

Främsta orsaken till att P läcker från en del våtmarker på vintern är inte
att växterna dör och inte tar upp P,utan orsaken är
vanligen att P bundet till järn blir vattenlösligt och rinner bort när
järnet reduceras från trevärt järn till tvåvärt järn pga vattenmättnad pga
regn och mindre upptag av vatten när växterna dör. Trevärt järn binder P som
icke vattenlösliga järnfosfater medan tvåvärt järn är vattenlösligt och
rinner bort.

Om det blir tjäle i markbädden så är den felkonstruerad och har alltför kraftig ventilation, t ex med för stor diameter på luftningsrören. Med lite gräs och snö så går tjälen i Östra Svealand sällan djupare än nån
dm i våra beteshagar, dvs mycket grundare än spridarledningarna. Tjälen blir grundare i en markbädd där man tillför 20-gradigt avloppsvatten.

Böndernas förbud att sprida gödsel på tjälad mark grundar sig på att P i partiklar följer med ytvatten vid snösmältningen om marken är frusen, varvid vattnet rinner på ytan.

Vänliga hälsningar!
Lars

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *