Dokumentation om miljöfarlig verksamhet för avloppsslamsförvaring på betongplattan för tänkt gödselfabrik i Tränsta/Hallstahammar

(Se mer om Gödselplattan i Hallstahammar/Tränsta och om spridning av avloppsslam även på andra platser i sverige och deras oro och frustration över myndigheterna,
via denna länk))

Brev till/ från de boende hittar du längre ned på sidan.

P4 Västmanland/ Biototal: Osäkerhet kring avloppsslam – lagen kan ändras. Ingen risk för miljöpåverkan av gödselplattan. Boende i Tränsta är oroliga att lakvatten ska tränga ut i grundvattnet

Nedanför denna sammanfattning hittar ni en dagbok med kommunikation mellan de boende och kommuner, länsstyrelse och biototal. Dock, som vanligt i dessa va frågor så vill inte de berörda förvaltningarna eller ägaren ge svar på frågor utan stänger dörren och gör sig onåbara.

Plattan är placerad på en åkermark på ca 1 km2. Runt om finns boende i skogskanterna. Närmaste boende har bostaden 150 m därifrån.

Plattan 12 300 m2, stor som två fotbollsplaner, är av ca 3 dm betong, gjord av betonggrusrester och betongkross och torrbetong som frästs ihop i samband med kraftiga regn i okt 2019. Plattan är lagd direkt på matjorden, och ingen armering finns. En avloppsbrunn med diametern 6″, är placerad i ena hörnet av plattan, 120 m bort från övre hörnet, ca 5 m ut från kanten. Ett avloppsrör 6″ är ledning ut från plattan till en pumpplats . Pumpen skall fylla på en tank på 5 m3.

Inga kanter finns på på plattan, och ingen gummiduk i botten. Större belastning av plattan sägs av konstruktörer/ byggare av liknande mindre gödselplattor få denna plattan spricka. Lakvatten rinner utan hinder ut från plattan och ut till omgivande åker. 120 m ifrån plattans högre del (ca 0,5-1 m höjdskillnad) går en ständigt vattenförande bäck, Stäholmsbäcken) som 3 mil söderut leder ut i Mälaren vid Stäholm. 20 m ifrån nedre kanten på plattan är en täckdikad bäck som längre bort mynnar ut i Kolbäcksån som går ut i Mälaren.

I vanliga fall när gödselplattor byggs tar man bort matjorden och placerar plattan på ett stabilare underlag. Runt om gjuts fast täta 1-2 m höga kantbalkar, som stöds av jord utifrån. Plattan gjuts så att mitten är lägstapunkten och där finns en avloppsbrunn. Utanför plattan samlar man ihop lakvattnet för senare åtgärd.
Inget av dessa åtgärder finns på Biototals platta som skydd för att giftigt lakvatten från stadens reningsverk, bränsleaska mm skall kunna rinna ut i omgivningen och förstöra grundvatten och ge näring till vattendrag och sjö.

Någon övertäckning för att hindra lukt och luftburna sjukdommar är inte planerat.

De boende, närmaste bor ca 150 m därifrån, är rädda att de blir sjuka av förorenat dricksvatten och av luftburna sjukdomar, och protesterar kraftigt mot planerna.

Trots detta så anser vare sig Hallstahammars kommun, Köpings kommun eller länsstyrelse att det är några problem med att förvara reningsverksslam och andra restprodukter från staden här på landsbygden och sedan sprida detta på åkrarna i närheten. (Markägaren är EKO certifierad, så på hans åkrar får inget komma, då förlorar han certifikatet.

______________________________________________________________________

Insändare i Smålänningen ang anläggandet av Biototal AB:s lagringsyta vid Vissjön? Gödselbrunn hotar vissjöns vatten och våra näsor

______________________________________________________________________

Biototals misslyckande med gödselfabriker

______________________________________________________________________

Ägare till Biototal AB: Tomas Kjellqvist,  Jan Nystedt.

__________________________________________________________________________________________

Avloppsvatten och därmed avloppsslam innehåller amfetamin.

________________________________________________________________________________________

Nyheter P4 Västmanland

17 februari 2020
Från: Patricia Larsson Leo
Till: Kenneth BerglénAnders Lindqvist (42 mer)
Min JO-anmälan mot Hallstahammars kommun var med som förstanyhet på lokalradion 14:30https://sverigesradio.se/avsnitt/1449252
_______________________________________________________________________________________


Från: Patricia Larsson Leo
Skickat: den 4 februari 2020 18:49

Ämne: Biototal-Hallstahammars kommun

Till: (Skickat svaren till media)
Hej!
Fick detta brev med posten igår. Det är miljöinspektör Gun Skarins svar på de frågor jag ställde den 21 Januari.
Som vanligt blir de flesta frågor inte besvarade eller så går man bara runt frågorna och duckar för dem.
 Men det här svaret på en fråga om biobränsleaskan väcker ett litet hopp hos mig:
”Svar: Provtagning och dokumentation kommer att ske om och när verksamheten är igång. ”
 
(min understrykning)
Det kanske inte längre är en självklarhet att verksamheten kommer igång.
De flesta frågorna blir som sagt inte besvarade men mina farhågor att ingen faktiskt läser det jag tidigare har skrivit till dem besannades när Gun Skarin uppger att informationen om den icke godkända betongen för utomhusbruk som använts på plattan var ny för dem.
Det kan omöjligt vara ny information eftersom jag redan har påtalat detta i en orosanmälan jag gjorde den 4 December och vet att det är fler än bara jag som har påtalat detta.
Antingen bryr de sig inte eller så har de noll koll, de personer som håller till i kommunhuset.
Jag blir bestört av att få dessa svar. Det känns som att jag med mina frågor bara dunkar huvudet mot en vägg. Det är vad jag får tillbaka.
En vägg.
Med vänlig hälsning,
Patricia Larsson Leo
Tränsta, Köping

_________________________________________________
2020-02-03, VLT/ Hallstahammar- Tränsta/ Grannar strider mot utskälld slamplatta – vann delseger

_________________________________________________________________________________________

Grattis Patricia!
Ögnade raskt genom Ls beslut och fastnade för följande:
”Anmälan avser etablering av lagringsyta för mellanlagring av icke-farligt avfall, i första hand Revaq-certifierat avloppsslam.” enligt bygg- och miljöförvaltningens förslag till beslut, som sedermera antas av nämnden.

Jag undrar hur det kommer sig att det klassas som ”icke-farligt avfall”?

Mvh! / Lars

__________________________________________________________________________________________

Beslut om bifall – Biototal AB

30 januari 2020  16:35  376 KB

Hej!
Idag fick jag beskedet att mitt Överklagande av bygg- och miljönämnds beslut om avvisning av överklagande bifalles.
”Beslut: Länsstyrelsen upphäver det överklagade beslutet och återförvisar ärendet till Bygg- och miljönämnden för erforderlig handläggning.”
Hallstahammars kommun gjorde fel som avvisade min överklagan och nu kommer ärendet prövas av Länsstyrelsen.
En liten delseger och nu hoppas jag att vinden fortsätter i samma riktning.
Hallstahammars kommun har ännu inte svarat på mina frågor jag ställde 21 Januari som ni också fick kopia på.
Biototal och David Edeen har jag skickat frågor till flertalet gånger utan att få dessa besvarade. De påstår att de har en öppen dialog med oss drabbade men så är inte fallet. Det är inte bara mig de ignorerar, jag vet flera andra som också har försökt få sina frågor besvarade men som mötts av total tystnad.
Observera också i det bifogade beslutet att endast ETT hushåll blev informerat av beslutet som togs 24 Januari 2018.
Kampen fortsätter.
Med vänlig hälsning,
Patricia Larsson Leo, Tränsta, Köping

Se bilaga från Länsstyrelsen: Beslut om bifall( 12546473)
_________________________________________________________________

Sv: Gödselbrunn

27 januari 2020  15:49  20 KB

Hej David!
Ny vecka, nytt försök.
Har du tid och lust att svara på mina frågor jag ställde dig den 9:e Januari?
Hälsningar Patricia Larsson Leo

Från: Bygg- och miljönämnden <byggochmiljonamnden@hallstahammar.se>
Skickat: den 20 januari 2020 13:23
Till: p.larsson-leo@hotmail.com <p.larsson-leo@hotmail.com>
Ämne: Sv: Ur askan i elden – SR P1 Kaliber + Biototal

Hej,
Jag har hört mig för, och ett svar ska ha skickats till dig brevledes i slutet av förra veckan.
Vänliga hälsningar, Linda Rytterfelt, Registrator

Hallstahammars kommun

_____________________________________________________________________________________________

Sv: Ur askan i elden – SR P1 Kaliber + Biototal
22 januari 2020  23:53  96 KB

Från: Patricia Larsson Leo
Till: Bygg- och miljönämnden
Cc: p4vastmanland@sverigesradio.seredaktionen@bblat.setips@vlt.se (40 mer)

Hej!
Tack för svaren. Jag fick dem med posten i måndags. Det går också bra att mejla mig.
Jag har några uppföljande frågor:

Jag undrade om biobränsleaskan ska blandas med avloppsslammet och spridas på åkermark. Och ni svarade : Vet ej. Det bör Biototal eller David Edeen kunna svara på.
Skulle inte ni kunna fråga dem om det då? Jag har flertalet gånger frågat båda parter om olika frågor och har aldrig fått svar på en enda.

Jag vill att ni tar reda på hur mycket biobränsleaska som kommer att lagras på plattan?
Jag vill att ni tar reda på var både biobränsleaskan och slammet kommer att spridas?

Hur kommer ni gå tillväga för att försäkra er om att askan och slammets innehåll är inom gränsvärdena?

Om ni inte tjänar någonting på att verksamheten kommer igång och att det inte är avloppsslam från ert reningsverk som kommer att lagras på plattan, varför tillåter ni att de hanterar och sprider miljöfarligt avfall i er kommun, som dessutom måste hämtas in från annat håll?

Varför har inte vi blivit tillfrågade om vår åsikt till att plattan skulle byggas? Har inte vi någonting att säga till om? Jag var inte inbjuden till det första mötet men har hört av andra som var närvarande att det inte var någon fråga om deras åsikt. Det var ett rent informationsmöte, så här ska det bli. Alltså var det ingen som frågade grannarna om saken. Jag vet inte någon som vill ha lagringsplattan här.

På det andra mötet var jag inbjuden, men då är det ju försent. Inte var det någon som frågade oss då heller om vi tyckte att det var bra att den låg där.
Är det tillåtet att utan grannarnas godkännande starta upp denna gödselfabrik?
Om det inte är tillåtet, vilka åtgärder kommer ni ta till då?
Vem kommer hållas ansvarig om det visar sig att det inte har gått rätt till?

Jag frågade tidigare om rimligheten med att alla tunga fordon ska trafikeras på våra små, snirkliga och dåliga grusvägar och får svar från Andreas Törnblom: Väg 614 är en allmän väg och enligt Trafikverket så är vägen dimensionerad för full bärighet BK1.
Då undrar jag om Andreas Törnblom själv har varit ute och tittat på vägen och bildat sig en egen uppfattning? Ibland behövs det lite sunt förnuft också. Vad skulle du själv tycka om dina barn åkte med skolbussen här och tvingas möta den tunga trafiken som verksamheten medför på dom här dåliga grusvägarna?
Jag skulle vilja veta vad lastbilarna som ska gå här väger när de är lastade?
Och så ber jag er om ni inte själva vet svaret att fråga Biototal och David Edeen eftersom jag själv aldrig får svar därifrån.

Vi som bor här har tidigare frågat efter en riskanalys och fått till svar att det inte finns någon. Men så den 14:e Januari i en radiointervju av Ida Svansbo säger Gun Skarin att det faktiskt finns en riskanalys.
Varför har inte vi fått ta del av den? Vi är många som är intresserade av att läsa den.

Jag har också flera gånger frågat om gödselbrunnen som ska anläggas och fått till svar att ni ingenting vet om den. Men när jag frågar om hur allt lakvatten ska tas omhand får jag till svar: Den lilla brunnen kommer att leda till en mycket större brunn som ska ligga utanför plattan. Givetvis ska allt vara tätt så det inte finns risk för läckage.
Då vet ni ju någonting om den. Så ännu en gång ber jag att få veta mer om brunnen.
Var är den tänkt att byggas?
Hur är den konstruerad?
Vilka material kommer att användas?
Vilka dimensioner kommer den att ha?
När är den tänkt att byggas?
Vad kommer hända med det uppsamlade lakvattnet?
Ni säger att plattan inte är färdig än. Vad återstår att göra innan den anses vara klar?

Ni svarar på en fråga hur sprickbildning ska kunna kontrolleras när driften är igång att ni förlitar er på företagets egenkontrollprogram där plattan och brunnen besiktigas med jämna mellanrum och att man då uppmärksammar eventuella sprickor.
Jag undrar hur ska man kunna upptäcka sprickor på underlaget när det ligger flera ton avfall ovanpå?

Hur seriöst är det att företaget själva gör besiktningen? Vad är sannolikheten för att plattans fel och brister sanningsenligt rapporteras och åtgärdas då?
Ni skriver att det finns erfarenheter av liknande plattor de senaste 10 åren.
Var finns dom?
Vad används dom till?
Hur ser dom ut nu?
Hur stor belastning utsätts ytorna för?

Jag undrade hur ni kan utsätta oss för denna fara med anledning av alla 100 000-tals miljö och hälsoskadliga ämnen som finns i den gift-cocktail slam faktiskt är när det endast finns gränsvärden för 60 ämnen?! 60!
Ni svarar att i er tillsyn ingår det att titta på verksamhetens egenkontrollprogram och att ” Egenkontrollen är ett levande dokument så exakt hur den kommer vara utformad är något man tar vid tillsynsbesöken”
Det svaret duger inte åt mig. Tänker ni låta någon dumpa 1000-tals ton avfall som innehåller oerhörda mängder miljö- och hälsoskadliga ämnen ute hos oss anser jag att ni är skyldiga att ha en ordentlig plan och informera oss om den. För mig räcker det inte att ni tar det som det kommer när ni väl är på tillsynsbesöket.

Ni skriver att om brister i egenkontrollen finns, har ni möjlighet att kräva att åtgärder tas.
Det tråkiga för oss som är tvungna att bo bland skiten är att när olyckan har skett är det redan försent.

Jag undrade vilka hälsoundersökningar Biototal skulle bekosta oss, för jag kan inte se hur de annars ska kunna mäta eller beräkna hur deras verksamhet påverkar vår hälsa.
Ni svarar att det i de flesta fall inte innebär att man hälsoundersöker personer och ”Exakt hur bedömningen går till skiljer sig från fall till fall och just i detta fall kan vi informera er närboende i ett senare skede när verksamheten är i drift”Inte
heller det här svaret nöjer jag mig med. Jag anser att ni är skyldiga att informera oss i god tid innan verksamheten är i drift.
Jag kräver att ni redovisar för oss hur det ska gå till. En undersökning måste göras innan verksamheten startar för att ha en utgångspunkt.
Jag ställde tidigare en fråga som inte blev besvarad.
Vem är det som ersätter oss ekonomiskt när vi blir sjuka och våra hus och gårdar sjunker i värde?
Vem hålls ansvarig för att köpa ut oss när vi inte längre kan bo kvar?Jag ty
cker det är viktigt att ni reder ut detta ordentligt innan skiten läggs ut.

En annan obesvarad fråga handlade om den betong som ej var godkänd för utomhusbruk och som jag vet har använts i lagningarna.
Jag undrade om det var tillåtet och hur ni kommer hantera det?

På en fråga om vår oro över våra brunnar svarar ni: ”Om ni anser att David Edén eller Biototal ska bekosta provtagning av vattnet så får ni ta kontakt med dem.”
De svarar inte på våra frågor så det vore bra om ni tog det med dem. Vi är många som vill få våra brunnar testade innan verksamheten startar för att ha en utgångspunkt.

Ni skriver så här: ”Just i fallet med gödselplattan så handlar det om att föra tillbaka näring till ekosystemet under kontrollerade former”
Det stämmer inte.

Tidskriften Aktuellt från Lantbruksuniversiteten har tagit fram fakta på vad avloppsslam innehåller, och Gunnar Lindgren skriver:

 • Slammets andel av växtnäringen till jordbrukets kretslopp är kraftigt överdriven: Slammets innehåll av växtnäring är närmast betydelselöst för jordbruket.
 • Den fosfor som kommer med avloppsvattnet har gjorts svårlöslig med avsikt i reningsverken och är i avloppsslammet inte till någon nytta för svensk växtodling.
 • Slamspridningen på åker, som ett sätt att bli kvitt ett riskfyllt avfall i vår livsmedelsproduktion, måste upphöra.

Här finns mer information från va-i-tiden.se:

Slutligen ifrågasätter jag starkt om miljöinspektörerna överhuvudtaget har läst och tagit till sig av det jag tidigare har skrivit? Ingenting tyder på det.
Gun Skarin skämmer ut sig i radio när hon börjar prata om sand och grus istället och sedan jämställer avloppsslam med vanligt gödsel. ”Det är mest näringsämnen det gäller. Det är inte miljöfarlig verksamhet så.”
Alla miljögifter, tungmetaller, PCB, dioxiner, perfluorerade ämnen, mikroplaster, m.m som jag tidigare har påtalat återfinns i slam, är de hux flux inte längre skadliga för miljö och hälsa?
-Vad bra! Gun Skarin och Biototal kan trolla! De gör miljöfarliga ämnen ofarliga!
Det känns så tryggt när Gun Skarin säger att vi inte behöver vara oroliga.
Hon verkar vara så otroligt påläst…
Vem bedömer och granskar miljöinspektörernas kompetens och handlande?
Jag anser att en utredning borde vara på sin plats.

Med det sagt hoppas jag att ni tar ert förnuft till fånga och börjar med avvecklingen på en gång. Det var en otroligt dålig idé från början. Ännu sämre var det att ni inte hörde med grannskapet först om vad vi skulle tycka om att ha ett giftigt bajsberg som granne.

Patricia Larsson Leo
____________________________________________________________________________________________

Svar från Skarin

20 januari 2020  18:10  950 KB

Från:
Till:
Hej!
Fick brev från Gun Skarin idag med otillräckliga svar på frågorna jag ställde förra veckan om biobränsleaskan.

Jag tror hon skickar svar med post så att jag inte ska kunna vidarebefordra det så lätt. Otur för henne att jag har en scanner. Svar från bygg-och miljö Hallstahammar 2020-01-20.

Hon hänvisar åter igen till David Edeen och Biototal men det är svårt för mig att få veta något när de inte svarar på mina frågor. Har skickat en påminnelse till Edeen att jag gärna vill ha svar på mina tidigare frågor och så skickade jag frågorna jag ställde till Tomas Kjellquist för en dryg vecka sedan till alla på Biototal. Då blir han nog glad. Förstår inte varför Gun Skarin skickar ut ett svar när hon inte har tagit reda på det jag frågar om?
Jag ska skicka ut hennes svar till listan med mediakontakter också.
/Patricia

____________________________________________________________________________________________

Från: Patricia Larsson Leo <p.larsson-leo@hotmail.com>
Skickat: den 20 januari 2020 11:04
Till: david.edeen@gmail.com <david.edeen@gmail.com>
Ämne: Sv: Gödselbrunn

Hej igen,
Påminner om mina frågor jag ställde för en och en halv vecka sedan.  Vill gärna att du svarar på dessa.
Hälsningar Patricia Larsson Leo
________________________________________________________________________________________
Från: Patricia Larsson Leo
Skickat: den 15 januari 2020 23:10
Till: Per Anders Lenhov <pa.lenhov@vastmanland.tv>; redaktionen@bblat.se <redaktionen@bblat.se>; tips@vlt.se <tips@vlt.se>; vastmanland@svt.se <vastmanland@svt.se>; anders.brage@mittmedia.se <anders.brage@mittmedia.se>; bjorn@magazin24.se <bjorn@magazin24.se>; dennis@magazin24.se <dennis@magazin24.se>; Jenny Berggren <jenny.berggren@svt.se>; Magnus Östin <Magnus.Ostin@mittmedia.se>; michaela@magazin24.se <michaela@magazin24.se>; redaktion@magazin24.se <redaktion@magazin24.se>; 71717@expressen.se expressen <71717@expressen.se>; anna.lilliequist@smalanningen.se <anna.lilliequist@smalanningen.se>; annika.beijbom@sverigesradio.se <annika.beijbom@sverigesradio.se>; annika.h.eriksson@sverigesradio.se <annika.h.eriksson@sverigesradio.se>; cecilia.wanger@tv4.se <cecilia.wanger@tv4.se>; daniel.varjo@sverigesradio.se <daniel.varjo@sverigesradio.se>; granskning@svt.se <granskning@svt.se>; info@erikpalm.com <info@erikpalm.com>; johan.carlsson@smalanningen.se <johan.carlsson@smalanningen.se>; kaliber@sverigesradio.se <kaliber@sverigesradio.se>; kalla.fakta@tv4.se kalla fakta <kalla.fakta@tv4.se>; klotet p4 <klotet@sr.se>; kossornas planet sr <kossornasplanet@sverigesradio.se>; live@hallmedia.se <live@hallmedia.se>; markus.alfredsson@sverigesradio.se <markus.alfredsson@sverigesradio.se>; morgonstudion@svt.se <morgonstudion@svt.se>; nyheter@svd.se <nyheter@svd.se>; nyheterna.goteborg@tv4.se <nyheterna.goteborg@tv4.se>; nyheterna.lulea@tv4.se <nyheterna.lulea@tv4.se>; nyheterna.malmo@tv4.se <nyheterna.malmo@tv4.se>; nyheterna.skaraborg@tv4.se <nyheterna.skaraborg@tv4.se>; nyheterna.umea@tv4.se <nyheterna.umea@tv4.se>; nyhetsmorgon@tv4.se <nyhetsmorgon@tv4.se>; nyhetstips@dn.se DN <nyhetstips@dn.se>; redax@smalanningen.se <redax@smalanningen.se>; sofia.boo@sverigesradio.se <sofia.boo@sverigesradio.se>; svtnyheter@svt.se <svtnyheter@svt.se>; tipsa@aftonbladet.se aftonbladet <tipsa@aftonbladet.se>; webbredaktion@svd.se svd <webbredaktion@svd.se>
Ämne: Sveriges Radio P4 Västmanland- Biototal AB

För kännedom. Angående Biototal AB:s lagringsplatta i Tränsta.

Ett inslag från SR P4 Västmanland av Ida Svansbo som spelades i programmet Eftermiddag 2020-01-14 kl 15:08 (Se nedan)

Kanske är av intresse för annan media.

Lagringsplattan saknar bygglov, den är undermåligt byggd och där ska tonvis av avloppsslam, biobränsleaska, m.m lagras som sedan ska spridas på åkermark. Närboende känner sig överkörda av kommuner och företag. De vill inte ha flera ton giftblandad skit hos sig. De är rädda för alla tungmetaller, PCB, dioxiner, PFOS, mikroplaster, läkemedelsrester, salmonella och annan smitta, m.m som lagringen och spridningen medför.

De oroas också över att miljöinspektören verkar köra sitt eget race, förlitar sig på det vinstdrivande företagets egenkontroller, är uppenbart dåligt påläst vad gäller farorna med avloppsslam.

De boende får bristande eller ingen information från företagen när det efterfrågas.

Jag själv som är en av de närboende har funderingar på om det kan röra sig om korruption. Har även ställt en fråga till de två inblandade kommunerna om de har egen vinning på att projektet kommer igång. Har dock inte fått svar på den frågan.

Undrar om det finns en överenskommelse att kommunerna kommer bli av med skiten från deras egna reningsverk om lagringen kommer igång?

Är det kanske klassisk svågerpolitik det handlar om?
Jag och fler med mig har en känsla av att det är mygel inblandat i det här.

Med vänlig hälsning, Patricia Larsson Leo
______________________________________________________________________________________

Senare samma dag 2020-01-14, kommer detta inslag med en del av nedanstående inslag:

 • I turerna kring den omdiskuterade gödselplattan i Trängsta står det klart att miljöinspektionen visste att bygglov krävdes, men lutade sig mot att man inte behöver söka bygglov i normalt fall.
 • När det kommer till boende i områdets oro kring att grundvattnet ska påverkas av avfallet vill man vänta och se.
 • ”Vi får väl se om det blir förbjudet att lagra avloppsslam på det här sättet”, säger Gun Skarin, miljöinspektör på Hallstahammars kommun.
  ________________________________________________________________________________

Nytt inslag från P4 Västmanland

14 januari 2020
Från: Patricia Larsson Leo
Till: Kenneth BerglénAnders Lindqvist (41 mer)
Nytt inslag från programmet Eftermiddag med Ida Svansbo från Sveriges radio P4 Västmanland. (
kl 15.02,  (0-6,5 min in i programmet)

Får en miljöinspektör verkligen vara så inkompetent, okunnig och faktaresistent som Gun Skarin är?
En tanke som slog mig är att hon verkar använda sig av samma taktik som Putin gjorde när Malaysian Airline planet sköts ner. Alla utredningar pekar på att det var rysk militär som avfyrade missilerna mot passagerarplanet som kraschade och alla ombord omkom.
Det spelade ingen roll vilken fakta som kom fram. Han tvärnekade till allt .-Det var inte vi.
Det spelar ingen roll hur mycket fakta man lägger fram till Gun Skarin. -Avloppsslam är som vilken gödsel som helst. Helt ofarlig.
Det känns väldigt lugnt och tryggt när en så påläst och kunnig person som hon är säger att vi som bor här inte behöver vara oroliga.?
Jag är minst sagt förbannad!
/Patricia
___________________________________________________________________________________________

2020-01-13

SR Västmanland: Byggnadsinspektör kräver bygglov för omstridd gödselplatta

Hallstahammars kommun bör kräva bygglov eftersom plattan i Tränsta ska användas av en tredje part – bolaget Biototal – och inte bara av markägaren, menar byggnadsinspektören Andreas Törnblom.
____________________________________________________________________

Från: Folke K Larsson <folke.k.larsson@regeringskansliet.se>
Skickat: den 13 januari 2020 13:39
Till: Patricia Larsson Leo <p.larsson-leo@hotmail.com>
Ämne: SV: M 2018:08 Utredningen om en giftfri och cirkulär återföring av fosfor från avloppsslam
Hej,
Utredningen om slamspridning överlämnas fredagen 17 januari, eftersom den politiska ledningen inte är tillgänglig för överlämnandet förrän då. Betänkandet kommer också att läggas ut på regeringens webbplats under fredagen.

Då det gäller lagring av slam eller aska kan det idag krävas anmälan till kommunen alt. tillstånd från länsstyrelsen, beroende på mängden slam/aska som lagras. 

Med hälsningar
Folke K Larsson

Huvudsekreterare, M 2018:08
Utredningen Giftfri och cirkulär
återföring av fosfor från avloppsslam
Tfn 072-450 78 48, 070-30 22 300
folke.k.larsson@regeringskansliet.se
www.regeringen.se
__________________________________________________________

SV: Svar på orosanmälningar

13 januari 2020  13:08
Från: Gunnar Lindgren
Till: ’Patricia Larsson Leo’’Kenneth Berglén’ (41 mer)

Hej Patricia!
Det är uppenbart att slamspridningen planeras även för framtiden då man idag bygger dessa plattor i jordbrukslandskapet. Jag väntar själv på regeringens utredning. Skulle inte slamspridningen helt upphöra omedelbart, som vi blev lovade när utredningen tog sin början, kommer jag att mobilisera patientföreningar för barn med ohälsa. Livsmedelsverket anger tydligt att en rad allvarliga gifter som sprids med slam också kan påvisas i flera av våra mest använda livsmedel för spädbarn och äldre barn. En del av dessa gifter är genotoxiska, dvs att cancer kan bildas oavsett halt i livsmedlet. Gränsvärden skyddar inte mot genotoxiska gifter, utan gränsvärdet anger bara hur många cancerfall som kan accepteras. Detta kallas på fackspråk för acceptabel risk eller tolerabel risk.
Jag återkommer således när vi vet hur det gick med utredningen och ”slamspridningen skall upphöra”.
Gunnar Lindgren civ ing
PS Tack Patricia och ni andra som kämpar mot giftspridning bland våra livsmedel.
_______________________________________________________________________

SV: Svar på orosanmälningar
13 januari 2020  14:51

Tack Patricia för bifogad fil med sammanställning av svar på oroanmälningar.
Det föreligger flera felaktiga påståenden.

Det jag reagerar på först är att de hävdar att Biototal och David Edéen svarar alla närboende som har frågor, vilket de inte gjort.
Tjänstemännen på miljökontoret är dåligt upplysta när de svarar att det inte finns förbud att sprida rötslam på åkermark. Det är förbjudet på alla Krav-certifierade åkrar. Jag har frågat David Edéen hur han gör för att kringgå förbudet, men utan svar.
Uppsamling av allt lakvatten som de lovar är praktiskt omöjligt. Finns inte heller svar på vad de ska göra med uppsamlat lakvatten från brunnen som ännu inte finns.
Kan någon närboende be David Edéen om referensobjekt till ”flera … likande plattor”. Se nedan.

Mvh! Lars

Det finns ett flertal erfarenheter från liknande plattor under de senaste 10 åren, där flertalet av dessa just utsätts för tunga maskiner varje dag med fortsatt full funktion och kvalitet. – David Edéen
_________________________________________________________________

From: Emil Rönnlund <emil.ronnlund@sr.se>
Sent: Monday, January 13, 2020 11:14:12 AM
To: transta_micke@hotmail.com <transta_micke@hotmail.com>
Subject: Svar på orosanmälningar
__________________________________________________________________________
Från: Kungsgården <Kungsgarden@telia.com>
Skickat: den 11 januari 2020 22:19
Till: ’Patricia Larsson Leo’ <p.larsson-leo@hotmail.com>;samt ca 40 andra
Ämne: SV: Gödselbrunn i Hallstahammar

Intressant program i Kaliber Du funnit, Patricia (SR: Ur askan i elden). Jag visste inte att askspridning är så styrd i skogen men på åker är den i princip oreglerad, såvida det inte är Kravcertifierade åkrar.

Jag reagerade för några år sedan på Ragnsells ”greenwashing” liksom ni nu reagerat på Biototals. Ragnsell blandar ihop rötslam och parkkompost för att få ner den höga tungmetallhalten i rötslammet och kallar det biomull. Anders Hagevi, deras miljöansvarige kallade sig ”miljökämpe” i en säljande tidningsintervju.

En orsak till all denna oseriösa ”gödseltillverkning” är att det från 2005 är förbjudet att deponera slam (och annat organiskt avfall). Därför täcker man vanligen slagghögar och sopdeponier med slam, med hänvisning till att man vill skapa ny vegetation på deponin.

Ett annat företag med delvis oetisk marknadsföring är Svenskt Vatten (tidigare Svenska Vatten- och Avloppsföreningen.) Läs t ex http://proletaren.se/artikel/vattenlobbyn-haller-oss-kvar-i-1800-talet så förstår ni vad jag menar, oberoende av er politiska grundsyn.

Jag såg en efterlysning i Jordens Vänner om att nominera till Svenska Greenwashpriset (Greenwash nominering 2020). Vad tror ni om att nominera Biotoal, Ragnsell, Svenskt Vatten som kandidater till Greenwashpriset? Nominera genom att skicka namn på företag och motivering till: Greenwash@jordensvanner.se, Senast 10 feb 2020.
Mvh! Lars
_______________________________________________________________________________________

Från:
Till:
I anmälan om miljöfarlig verksamhet står det att ca 0-5000 ton TS biobränsleaska  ska lagras ihop med slammet.
Jag hittade det här från radioprogrammet Kaliber:https://sverigesradio.se/sida/avsnitt/687917?programid=1316
Varje dag kommer upp emot 36 lastbilar med träflis till kraftvärmeanläggningen Ryaverket i Borås. Biobränslet är på frammarsch över hela Sverige. Det är förnybart och sparar in stora …
sverigesradio.se

__________________________________________________________________________________________

Från: Patricia Larsson Leo <p.larsson-leo@hotmail.com>
Skickat: den 11 januari 2020 19:40
Till: Tomas Kjellquist <tomas.kjellquist@biototal.se>
Ämne: Sv: Gödselbrunn i Hallstahammar

Hej igen!
Vill gärna att du eller någon annan från ditt företag återkommer med svar på tidigare frågor via mail. Hallstahammars kommun säger sig inte ha någon information. Har även mailat David Edeen utan att ha fått svar ännu.
Jag har även ytterligare frågor. I anmälan av miljöfarlig verksamhet står det att även biobränsleaska ska lagras, ca 0-5000 ton TS. Har du någon närmare uppskattning av mängden som ska lagras?
Det är ganska stor skillnad på 0 eller 5000 ton. Så för att jag ska få en bättre uppfattning om vilken mängd det rör sig om vore jag väldigt tacksam om jag kunde få en ungefärlig siffra på det.

Ska biobränsleaskan också användas som gödning på åkermark, eller vad är tanken att den ska användas till?Vänliga hälsningar, Patricia Larsson Leo
______________________________________________________________________________________

Jag är intresserad av att få veta lite om gödselbrunnen eller bassängen som jag har hört ska byggas där för uppsamling av lakvattnet.
Var är den tänkt att byggas?
Hur är den konstruerad?
Vilka material kommer att användas?
Vad har den för dimensioner?
När är den tänkt att byggas?
Vad kommer ni göra med det uppsamlade lakvattnet?
Och så har jag några frågor om KRAV-certifieringen. Jag hörde ju dig säga att slammet som ska lagras på plattan inte ska spridas på dina åkrar i Uppsala för att de är certifierade.
Hur går det med den åkern lagringsytan är placerad på, den kan väl inte vara certifierad längre?
Marken på andra sidan vägen kan den fortsätta vara certifierad? Jag tänker mig att den lätt kan bli kontaminerad när den ligger så tätt inpå.
Jag hörde dig också säga att du ska förvara gödsel för spridning på dina KRAV-certifierade åkrar på samma yta som slammet ska lagras.
Jag hörde ju hur viktigt det var att inte ett enda korn fick finnas kvar i transportvagnarna efter att konventionellt odlad säd transporterats, hur noga det var att rengöra vagnarna innan KRAV-odlad säd fick köras i samma vagn, att hjulen på vagnarna var tvungna att göras rent osv.
Hur går det ihop?
Alla fordon kommer ju också bli kontaminerade av slammet om både dina och Biototals maskiner och vagnar kör omkring på samma yta.
Det blir många hjul som ska rengöras då tänker jag.
Hur ser regelverket ut egentligen? Är det tillåtet enligt KRAVS bestämmelser?

Är det tillåtet att förvara gödsel för KRAV-odling på samma plats som rötslam lagras?

Om det nu är så att du själv inte ska använda rötslammet på din egen mark, hur kommer det sig att du bygger en sådan anläggning?
Hur blev du ens inblandad i detta när du inte har någon användning av slammet?
Vem ska använda det och vart ska det spridas?
Vad tjänar du på det här?
Vad tjänar Biototal på det?
Finns det fler inblandade som får ekonomisk vinning av att slam lagras på din mark?
Tjänar kommunerna något på detta?
Emotser tacksamt ditt svar. Vänligen,
Patricia Larsson Leo
______________________________________________________________________
Från: Kungsgården <Kungsgarden@telia.com>
Skickat: den 9 januari 2020 23:05
Till: ’Patricia Larsson Leo’ <p.larsson-leo@hotmail.com>; ’anders segerberg’ <anders@segerberg.me>
Ämne: VB: Säkra livsmedel?

Hej Janne!
Tack för svar. Jag arbetar också för kretslopp av växtnäring, men utan att samtidigt inkludera mycket miljöfarliga och persistenta kemikalier och tungmetaller såsom PCB, Dioxiner, PFOS för att nämna några av flera hundra som finns i slam. De är industriellt tillverkade och produceras INTE i växter eller djur. De ökade halterna i lantbruksprodukter har alltså antropogent/industriellt ursprung.

Ja bifogar ett par rapporter som visar på allvaret i samhället.
Livsmedelsverket_Dioxiner och PCB (002)
Livsmedelsverkets-rapportserie-nr-26-20172_swedish-market-basket-survey-2015

När jag växte upp sa man att betning av utsäde med kvicksilver var utan risk. De som inte gjorde som nyutbildade agronomer rekommenderade sågs som bakåtsträvare. Idag vet vi att enormt mycket lidande för både människor och djur hade undvikits om man hade använt sunt förnuft eller åtminstone hörsammat de tidiga varningssignalerna istället för att hänvisa till ekonomin. Kärlek förblindar säger ett ordspråk, i synnerhet när det är kärlek till pengar. Har ni alla på Biototal blivit förblindade?

Ett par konkreta frågor:
1.      Varifrån kommer slammet som planeras att läggas på åkern i Hallstahammar, Uppsala 2:6?
2.      Hur mycket av slammet kommer att spridas på Uppsala 2:6 och var kommer resten att spridas?
3.      Vilka åtgärder kommer att vidtas för att undvika att fosfor och gifter läcker ut i miljön som det gjort på flera av Biototals lagringsplatser.

Vänliga hälsningar! Lars Hylander
_________________________________________________________________

Från: Kungsgården [mailto:Kungsgarden@telia.com]
Skickat: den 9 januari 2020 00:02
Till: ’david.edeen@gmail.com’
Ämne: Rötslam
Hej David!
Hörde att Du är ekologisk lantbrukare likt mig, men att Du trots det tar emot rötslam. Hur får Du ihop det etiskt och juridiskt?
Vänliga hälsningar! Lars Hylander
_______________________________________________________________________

Från: Kungsgården [mailto:Kungsgarden@telia.com]
Skickat: den 9 januari 2020 08:51
Till: ’tomas.kjellquist@biototal.se’ <tomas.kjellquist@biototal.se>
Ämne: SV: Uthållig livsmedelsproduktion

Hej Tomas!
Jag saknar fortfarande svar på min fråga hur Du ser på faktumet att samhällets gifter koncentreras i rötslammet, som Biototal  med ekonomiska incitament prånglar på bönderna.
Vad är Ditt ansvar för att barn och ungdomar (se bif. filer) exponeras för alltför höga halter PCB o Dioxinbesläktade ämnen som finns i höga halter i rötslammet Biototal förmedlar.

Tacksam för skriftligt svar.
Vänliga hälsningar! Lars
___________________________________________________________

 

Från: Janne Linder [mailto:janne.linder@biototal.se]
Skickat: den 8 januari 2020 14:18
Till: Kungsgården <Kungsgarden@telia.com>
Kopia: Tomas Kjellquist <tomas.kjellquist@biototal.se>
Ämne: Sv: Säkra livsmedel?

Hej
Kul att höra från dig men synd att du är besviken för att jag jobbar med Biototal. Vi brukar inte behöva försvara att vi jobbar med återföring av växtnäring till lantbruket. Men eftersom du undrar ska jag försöka förklara varför jag inte skäms för att jobba med kretsloppsnäring.

Min grundinställning är att vi på ett hållbart sätt måste ta tillvara alla samhällets restprodukter. Avloppsslam är en av dessa och målsättningen måste vara att det ska vara så rent att huvuddelen går att återföra till åkermarken. Mycket av slammet är redan idag tillräckligt rent. Visst finns det ämnen som man helst skulle slippa men naturen fungerar inte så. Organiska gödselmedel kommer alltid att innehålla en viss mängd av icke önskvärda ämnen. Så är det med avloppsslam, biogödsel (rötrester), stallgödsel och kompost. Så det som är viktigt är att vi har metoder för att avgöra om dessa gödselmedel är tillräckligt rena för att använda på åkermark. Vi kan inte förlita oss på att tillföra all växtnäring med kemiskt rena gödselmedel. Dessutom måste vi ta tillvara alla mullbildande ämnen som vi kan få tag på. Våra jordar mår inte bra av en sjunkande mullhalt.

Innehållet av tungmetaller i slammet har minskat dramatiskt under de senaste 20 åren. Det beror på ett mångårigt konsekvent miljöarbete ute i alla kommuner just för att kunna få slammet tillräckligt rent för återföring till jordbruket. Därför känns det mycket märkligt att man idag börjar prata om förbud mot slamspridning. Det enda långsiktigt hållbara är istället att fortsätta jobba med hantering av avloppen så att inget olämpligt kommer till reningsverken. Och det arbetet måste fortsätta oavsett om slammet ska till jordbruk eller inte.

Många förespråkar förbränning av slammet. Det skulle innebära nästan 200 000 ton koldioxid till atmosfären istället för att kolet lagras i marken och till en ganska stor del ingår i en stabil mullpool som dessutom är bra för marken.
Har du funderingar kring avloppsslam rent allmänt tycker jag att du ska vända dig till Naturvårdsverket, Svenskt Vatten och SLU.

Vänlig hälsning, Janne Linder, Central support

____________________________________________________________________

Från: Tomas Kjellquist [mailto:tomas.kjellquist@biototal.se]
Skickat: den 10 januari 2020 23:47
Till: Kungsgården <Kungsgarden@telia.com>
Kopia: Janne Linder <janne.linder@biototal.se>
Ämne: Sv: Uthållig livsmedelsproduktion

Hej Lars!
Ringde Dig i tisdags för att i all välmening lyssna och diskutera det som Du undrade över och där vi uppenbarligen har en annan uppfattning, om än kanske samma mål?

Upplevde samtalet med Dig som mycket otrevligt. Detta, liksom tilltag att t ex maila alla på vårt företag, som i många fall inte alls berörs av Din fråga eller har med saken att göra, främjar inte ömsesidig förståelse. När jag ringde Dig så vägrade Du också att prata, förutom att Du ständigt upprepade att Du endast för dialog skriftligt via mail, innan Du till slut lade på luren. Jag ser inte – utifrån ovanstående – vad en fortsatt dialog i ämnet ska fylla för syfte?
I övrigt har jag läst Dina bifogade filer. Tack för dem.

Angående Dina frågor som berör slamspridningen i Sverige, så hänvisar vi till de myndigheter och organisationer (SLU, SNV, Svenskt Vatten, Kemikalieinspektionen mm) som är de myndigheter och organisationer som är ansvariga för att göra grundliga risk-/nyttabedömningar och utarbeta aktuella lagar och förordningar. Det är inte vi som ett enskilt företag eller något annat företag som har den rådigheten.

Vårt sätt i Biototal är att istället – i de fall vi anser att behov föreligger -försöka påverka kommande lagar och förordningar genom att t ex tolka aktuella försöks- och forskningsresultat, framföra saklig information, genomföra egna intressanta försök och göra detta i en ömsesidigt givande och förstående dialog med berörda parter och intressenter.
Vi ber därför om att slippa vidare dialog och att Du istället vänder Dig till de som har rådighet!

Önskar slutligen en god helg!
Vänliga hälsningar, Tomas Kjellquist

_________________________________________________________________

Från: Kungsgården <Kungsgarden@telia.com>
Skickat: den 10 januari 2020 19:14
Till: Tomas Kjellquist <tomas.kjellquist@biototal.se>
Ämne: Uthållig livsmedelsproduktion

Hej Tomas!
Jag saknar fortfarande svar på min fråga hur Du ser på faktumet att samhällets gifter koncentreras i rötslammet, som Biototal  med ekonomiska incitament prånglar på bönderna.
Vad är Ditt ansvar för att barn och ungdomar (se bif. filer) exponeras för alltför höga halter PCB o Dioxinbesläktade ämnen som finns i höga halter i rötslammet, som Biototal förmedlar.

Tacksam för skriftligt svar.
Vänliga hälsningar! Lars
_______________________________________________________________________________________

VB: Gödselbrunn i Hallstahammar
8 januari 2020  12:24  56 KB

Undrar om dom väntar in regeringens utredning den 10:e?
/Patricia
___________________________________________________________________________

8 januari 2020  12:21  41 KB
Från:Patricia Larsson Leo
Till:Kenneth BerglénAnders Lindqvist (41 mer)
Det borde innebära att jag kan överklaga Hallstahammars beslut att jag inte kan överklaga.
/Patricia
_________________________________________________________________________________

Från: Spångberg Karin <karin.spangberg@lansstyrelsen.se>
Skickat: den 7 januari 2020 09:11
Till: p.larsson-leo@hotmail.com <p.larsson-leo@hotmail.com>
Ämne: SV: Uppsala 2:6

Det följer av gällande lagstiftning sedan långt tillbaka att prövningsmyndigheten ska göra bedömning om ett överklagande har inkommit i rätt tid. Ett sådant beslut kan överklagas, vilket är avsett att tillgodose kravet på rättssäkerhet. Det är således Hallstahammars kommun som måste göra rättidsprövningen. Länsstyrelsen saknar laglig grund att göra denna bedömning eller i övrigt att agera i de frågor du nämner.

Med vänlig hälsning, Karin Spångberg

Jurist
Avdelningen för stöd och utveckling
E-post: karin.spangberg@lansstyrelsen.se
Tel.nr; 010-224 93 50, vxl. 010-224 90 00
Länsstyrelsen i Västmanlands län
721 86 Västerås
www.lansstyrelsen.se/vastmanland


Från: Nordstrand, Daniel <Daniel.Nordstrand@hallstahammar.se>
Skickat: den 7 januari 2020 08:20
Till: Patricia Larsson Leo <p.larsson-leo@hotmail.com>
Ämne: Sv: Gödselbrunn i Hallstahammar

Hej!

Då väldigt många frågor har kommit in angående gödselplattan håller vi på att sammanställa alla frågor och planerar att kunna skicka ut svaren den 13 januari. En del av frågorna har ju redan fått svar av David tidigare och i de fallen kommer vi bara att hänvisa till tidigare svar.
Hälsningar,
Daniel Nordstrand
Miljöinspektör
______________________________
Hallstahammars kommun
Bygg- och miljöförvaltningen
Miljöskydd

Telefon: 0220-241 71
E-post: daniel.nordstrand@hallstahammar.se
Webb: www.hallstahammar.se
_____________________________________________________________________

Från: Kungsgården [mailto:Kungsgarden@telia.com]
Skickat: den 6 januari 2020 22:45
Till: ’Tomas Kjellquist’ samt ca 15n andra på Biototal

God fortsättning på 2020 Tomas samt övriga medarbetare i Biototal! Hoppas 2020 blir året då ni på Biototal inser att vår svenska åkermark är alltför värdefull för att tjäna som soptipp för städernas gifter.

Jag har flera gånger försökt ringa Tomas utan att Du svarar. Nu önskar jag skriftligt svar med vändande mejl om vilken miljöfilosofi ni har i Biototal? Vill ni hjälpa eller stjälpa giftfri, svensk livsmedelsproduktion? Därför sänder jag detta mejl till alla i Biototal. Jag ber om ursäkt om det medför att en del som inte hanterar slam också får mejlet, men det är samma företag som ni alla jobbar på.
Jag önskar även info om Uppsala 2:6 i Hallstahammars kommun. Är det planerat att bygga en gödselbrunn/lakvattenbrunn vid ert lager av giftigt rötslam? Om ja, när byggs den och var ska den placeras

 • Storlek?
 • Vilka material kommer att användas
 • ?Vad planerar ni att göra med det uppsamlade lakvattnet?

När jag googlar runt så ser jag att ni misskött era rötslamslager på andra platser. Är det därför ni fraktar slam från reningsverk som ligger långt bort istället för de lokala reningsverken?
Miljövänliga hälsningar!
Lars Hylander, Uppsala
__________________________

Från: Patricia Larsson Leo <p.larsson-leo@hotmail.com>
Skickat: den 5 januari 2020 12:18
Till: Tomas Kjellquist <tomas.kjellquist@biototal.se>
Kopia: david.edeen Skarin Nikyar, Gun,  Nordstrand, Daniel
Ämne: Sv: Gödselbrunn i Hallstahammar

Hej!
Eftersom Hallstahammars kommun inte hade någon vetskap om att en gödselbrunn ska byggas när jag frågade dem så blev jag hänvisad av kommunen att ställa frågorna till företaget. Alltså till er.
Vore fortfarande tacksam om jag kan få svar på mina frågor via mejl tack.

Hälsar Patricia Larsson Leo


Från: Tomas Kjellquist <tomas.kjellquist@biototal.se>
Skickat: den 5 januari 2020 11:08
Till: Patricia Larsson Leo <p.larsson-leo@hotmail.com>
Kopia: david.edeenSkarin Nikyar, Gun <Gun.SkarinNikyarNordstrand, Daniel
Ämne: VB: Gödselbrunn i Hallstahammar

Hej Patricia!
Du får gärna ringa mig direkt eller David Edén alternativt ställa frågorna till Hallstahammars kommun.
Att maila till all vår personal tar en massa tid för oss, som inte leder någonstans. Så vore tacksam om Du kan kanalisera eventuella frågor enligt ovanstående.

Tack på förhand!
Bästa hälsningar
Tomas Kjellquist

– Tillsammans med våra kunder skapar vi långsiktigt hållbara kretslopp mellan stad och land!
______________________________________________________

Uppsala 2:6

4 januari 2020

Hallstahammars kommun är inte ens intresserade av att kommentera saken själv utan överlåter det till Biototal. Det är det vinstdrivande företaget som ska utreda sig själva när orosanmälningarna haglar in och kommunen bemödar sig inte ens att kommentera svaren Biototal ger.
Det är samma sak när jag vill överklaga hos länsstyrelsen. Det är Hallstahammars kommun som själva ska avgöra om jag ens har rätt att klaga på dem.
Det finns ju inte en chans att man ska kunna påverka och få någon ändring med ett sådant system.
/Patricia
___________________________________________________________________________________

Från: Patricia Larsson Leo <p.larsson-leo@hotmail.com>
Skickat: den 4 januari 2020 15:45
Till:  Kjellquist + 16 andra på Biototal
Ämne: Sv: Gödselbrunn i Hallstahammar

Hej igen. Finns det ingen på ert företag som svarar på frågor och mail?
Jag försöker igen.

Jag har några frågor och funderingar angående den gödselbrunn som ska byggas på Uppsala 2:6 i Hallstahammars kommun.
Jag vill gärna veta hur den ska konstrueras, var den ska placeras, hur stor kommer den vara, hur mycket kommer att rymmas, vilka material som kommer att användas, när kommer den byggas. Jag vill också veta vad man planerar att göra med det uppsamlade lakvattnet. Vart tar det vägen.
Tacksam för svar, Patricia Larsson Leo


Från: Patricia Larsson Leo <p.larsson-leo@hotmail.com>
Skickat: den 3 januari 2020 19:20
Till: U-RB-Juridik <juridik.vastmanland@lansstyrelsen.se>
Ämne: Sv: Uppsala 2:6

Hej!
Tack för ditt svar. Att överklagan kommer in senare än tre veckor efter att beslutet har tagits beror ju på att ingen information har nått ut till mig. Spelar inte det någon roll? Jag får ju reda på det när jag försöker ta reda på varför alla tunga lastbilar går i skytteltrafik. Chaufförerna är totalt hänsynslösa och kör som riktiga svin utanför hos mig och sedan ut på en åker. Det är då när jag själv börjar höra mig för vad som händer utanför får veta om projektet.

Är det verkligen lämpligt att Hallstahammars kommun själva ska avgöra huruvida jag får klaga på dem eller inte? Det är emot all rättsuppfattning att den som man vill klaga på själv får avgöra om man har rätt att klaga på dem. De är ju jäviga i frågan.

Eventuella påståenden att information har gått ut till alla berörda närboende är ren och skär lögn. Om man inte blir informerad om ett beslut har man ingen möjlighet att överklaga det inom föreskriven tid.

Hälsningar, Patricia Larsson Leo
________________________________________________________________________________________

2020-01-02.
Jag kan tråkigt nog meddela att gödselplattan finns finns kvar på det nya året, så vi får fortsätta den tröttsamma kampen mot byråkraterna och skitföretagen.
Anders, du beskriver det så bra. Apropå väderkvarnar fick jag idag ett flera sidor långt icke-svar från Hallstahammars kommun och Biototal angående våra orosanmälningar. Det är bara en bråkdel av synpunkter och frågeställningar som har tagits med.  Kort sammanfattat: På alla frågor om bygglov hänvisar Biototal till Hallstahammars kommun och deras utredning. I princip svarar man på alla andra frågor med, ” Vi hänvisar till att frågor kring plattan och dess verksamhet redan har utretts och beaktats i den tidigare ansökan ”Anmälan om miljöfarlig verksamhet, UPPSALA 2:6 i Hallstahammars kommun” med Diarienr 605/18. Beslut med försiktighetsåtgärder togs den 2018-10-09″
Inga kommentarer från Hallstahammars kommun.
Har ännu inte fått några svar frågorna angående gödselbrunn varken från kommunen eller Biototal.
Hälsningar Patricia
________________________________________________________________________________________
Patricia.
God fortsättning på det nya året.
Är det en Kafkakamp som vi för mot Makten. Eller en kamp mot väderkvarna.  Skickas runt mellan myndigheter som vägrar att svara, som hänvisar till tidigare beslut, som räcker lång näsa åt er för att ni inte överklagat i tid, för ett ärende som inte publicerats men som berör både er och vi vid Mälaren kraftigt.
Vart tog medborgarinflytande vägen, medborgardialog, demokrati, hänsyn till mindre grupper, hänsyn till medborgarna överhuvudtaget.
Det är en fars som spelas upp och jag förskräcks över Maktens hanterande av den lilla människan.
För mig som i tre år arbetat med va frågorna så har min tilltro till politiker, myndigheter och förvaltningar försvunnit helt. Är rädd för vad de gör med oss medborgare idag.
Det spelar ju ingen roll om huset mitt och grannars hus måste säljas för att man vill att vi skall betala för ny infrastruktur, om ert dricksvatten förstörs, om ni får luftburna sjukdomar, om ni ständigt skall leva med bajsluktan av 30 000 människors avföring. Systemet är i alla fall att enskilda tjänstemän kan skicka ärendet fram och tillbaka och hävda att de inte har med frågan att göra. Politikerna lyser med sin frånvaro, de som skall stå för kopplingen mellan förvaltning och medborgare, lyssnar inte.
Vart är vi på väg?
Undrar varför förvaltningen och VLT koncentrerar sig på om plattan kommer att läcka. En helt plan platta som lutar,där rinner gröten av avloppsslam av hur man än gör, inget är gjort för att hindra den avrinningen och läckaget ner i marken av det giftiga lakvattnet. Att sen plattan kommer att spricka pga av 50-100 ton på plattan och tung trafik, är i och för sig allvarligt, men inget är gjort för att hindra lakvattnet från att rinna av plattan direkt. Inte ens 1 mm regn kan samlas in i den tänkta brunnen.
Men det är väl en skitsak för de i tätorten som slipper känna bajslukten och få giftigt avloppslam lagt på åkern i cm tjocka lager direkt utanför staketet.
Och lakvattnet som rinner ner i Mälaren gör ju inget, på sin väg till sjön, så fångas och bryts gifter, läkemedel och sjukdomsalstrande bakterier och virus ner enl Biototal, medan era små avloppsinfitrationer och våra på Stäudd och Dåvö och St Aspholmen, vi är ju de stora förorenarna. Men hur den logiken fungerar berättar man inte från Havs och Vattenmyndigheten, bara att domstolar har dömt så och då behövs inte fakta. Prejudikaten blir rättesnöret för domstolarna, och folk tvingas från sina hem och sina fritidshus pga denna logik.
Vart är vi på väg, när medborgarna bara ses som brickor i ett överordnat spel, där vi inte skall informeras eller tillfrågas, och blir bollade runt i maktens korridorer tills vi tröttnar.
/Anders Segerberg
webredaktör för nätverket va-i-tiden.se
________________________________________________________________________________________

Bra jobbat Patricia!

Jag är dåligt insatt i reglerna för anmälning av miljöfarlig verksamhet. Räcker det att kommunen annonserar i lokaltidningen eller krävs brevutskick till berörda fastighetsägare?

Bygglovsärenden brukar kräva brevutskick till fastighetsägare som gränsar till aktuell fastighet samt till andra som väsentligen berörs, t ex av tung trafik. Kanske även pga lukt, vattenpåverkan mm.

Ett annat sätt att angripa verksamheten är att kontakta markägaren och fråga om hans skäl till att upplåta sin mark till en verksamhet som är etiskt mycket tveksam. Om jag förstår det rätt är kan ekobonde (Krav-certifierad) och får inte sprida rötslam på sina åkrar.  Kan vara värt att fråga om han gör det av ekonomiska skäl. Hur mycket får han betalt? Troligen stora belopp med tanke på att åkern förstörs för livsmedelsodling.

Med förhoppning om ett gott 2020 och att ni slipper slamhögen!

Lars Hylander

_______________________________________________

30 december 2019  18:07  188 KB

Från:
Till:
Hej!
Skickade min överklagan direkt till länsstyrelsen eftersom kommunen inte ville lämna över den och fick nedanstående till svar.
Det är alltså Hallstahammars kommun som avgör om jag får klaga på dem eller inte.
Att överklagan inte lämnas in inom 3 veckor kan ju bero på att ingen information nått ut till mig förrän det började byggas ett år senare.
Jag tycker det låter som en jävsituation.
Bifogar en bild med en artikel om överklagandet från VLT den 27 December.
/Patricia

Från: U-RB-Juridik <juridik.vastmanland@lansstyrelsen.se>
Skickat: den 30 december 2019 13:40
Till: p.larsson-leo@hotmail.com <p.larsson-leo@hotmail.com>
Ämne: SV: Uppsala 2:6

Ang. skrivelser gällande verksamhet inom Uppsala 2:6, Hallstahammars kommun.
Så som jag uppfattar dina skrivelser avser du att överklaga miljönämndens i Hallstahammars kommun beslut i anmälningsärende enligt miljöbalken. Överklagandet måste först sändas till miljönämnden, som har att göra en rättidsprövning av överklagandet och därefter antingen avvisa överklagandet som för sent inkommet eller överlämna ärendet till Länsstyrelsen.

Dina skrivelser tar upp frågor som relaterar till anmälning av miljöfarlig verksamhet och tillsynsfrågor inom ramen för plan- och bygglagen, PBL. I dessa frågor måste du vända dig till kommunen som utgör tillsyns/prövningsmyndighet i berörda frågor. Länsstyrelsen utgör överprövningsinstans och kan inte pröva frågorna annat än inom ramen för ett överprövningsärende.

Länsstyrelsen kommer att vidarebefordra ditt mejl med bilagor till Hallstahammars kommun för rättidsprövning.

Med vänlig hälsning,
Karin Spångberg

Jurist
Avdelningen för stöd och utveckling
E-post: karin.spangberg@lansstyrelsen.se
Tel.nr; 010-224 93 50, vxl. 010-224 90 00
Länsstyrelsen i Västmanlands län
721 86 Västerås
www.lansstyrelsen.se/vastmanland

————————————————————–

Från: Patricia Larsson Leo <p.larsson-leo@hotmail.com>
Skickat: den 28 december 2019 17:51

Till: Länsstyrelsen i Västmanlands län <vastmanland@lansstyrelsen.se>
Ämne: VB: Uppsala 2:6
Hej!
Eftersom Hallstahammars kommun inte vill skicka detta vidare till er så gör jag det själv.
Originalhandlingarna med min underskrift
finns hos dem.
Vore tacksam om ni hanterar detta ärende.

Med vänlig hälsning,
Patricia Larsson Leo


Från: Patricia Larsson Leo
Skickat: den 19 december 2019 22:17
Till: Bygg- och miljönämnden <byggochmiljonamnden@hallstahammar.se>
Ämne: Uppsala 2:6

Hej,

Har lämnat in detta till er i pappersformat men skickar digitalt också för säkerhets skull.Hälsningar Patricia Larsson Leo 

Bifogade filer: Artikel i VLT 27 dec 2019
___________________________________________________________________________________________
Från:
Till:
Cc:
Hej,
Varför svarade ni inte det direkt när jag frågade om det från början istället för att hänvisa till hur man överklagar?
Hur går bygglovsutredningen? När kommer beslutet om huruvida bygglov krävs?
Tacksam för besked om det så jag har chans att överklaga om det skulle behövas.
Jag har tidigare frågat om uppgifter om den gödselbrunn Biototal planerar att bygga. Har då blivit hänvisad till att kontakta företaget för att få svar på mina frågor då Hallstahammars kommun inte har någon vetskap om byggnationen.
Jag har försökt få kontakt med flera personer från företaget men ingen har svarat mig.
Har ni fått någon ny information angående detta sedan jag frågade sist?
Hälsningar Patricia Larsson Leo

Från: Bygg- och miljönämnden <byggochmiljonamnden@hallstahammar.se>
Skickat: den 20 december 2019 16:03
Till: Patricia Larsson Leo <p.larsson-leo@hotmail.com>
Ämne: Sv: Uppsala 2:6

Hej Patricia,
Bekräftar härmed att dina handlingar inkommit till oss och registrerats. Jag har dock kollat upp detta ärende, och detta beslut går inte att överklaga. Jag har rådgjort med vår jurist, som också säger att det inte finns något lagstöd att överklaga detta beslut. Beslutet om att tillåta verksamheten är taget för över ett år sedan, och överklagandetiden är vanligtvis tre veckor från det att sakägaren mottagit beslutet. Jag kan inte heller se att du är sakägare i det ärende, då det i denna typ av ärenden enbart är den som ansöker om tillståndet som är sakägare och får beslutet som nämnden fattar. Detta till skillnad från exempelvis bygglovsärenden, där grannar kan vara sakägare.
Detta sammantaget gör att kommunen inte har någon rättslig grund att skicka in detta överklagande för prövning, och vi kommer därför inte att kunna skicka det till Länsstyrelsen på dina vägar.

Vänliga hälsningar

Linda Rytterfelt
Registrator

______________________________

Hallstahammars kommun
Nämndkansliet
Telefon: 0220-240 00
Webb: www.hallstahammar.se
Besöksadress: Prästgårdsgatan 1

Från: Patricia Larsson Leo <p.larsson-leo@hotmail.com>
Skickat: den 19 december 2019 22:17
Till: Bygg- och miljönämnden <byggochmiljonamnden@hallstahammar.se>
Ämne: Uppsala 2:6

Hej,
Har lämnat in detta till er i pappersformat men skickar digitalt också för säkerhets skull.
Hälsningar Patricia Larsson Leo
___________________________________________________________________________________________

Från: Kungsgården [mailto:Kungsgarden@telia.com]
Skickat: den 14 december 2019 08:53
Till: ’tomas.kjellquist@biototal.se’ <tomas.kjellquist@biototal.se>
Ämne: Uthållig livsmedelsproduktion

Hej Thomas!
Har sett upp till Dig som engagerad för uthållig livsmedelsproduktion i Sverige, så blev förvånad, även besviken, att se att Du via Ditt företag Biototal tjänar storkovan på att prångla ut städernas giftiga avfall för att spridas på våra åkrar för livsmedelsproduktion.

Har Du inte läst Livsmedelsverkets rapport om hur barn och ungdomar exponeras för alltför höga halter PCB o Dioxinbesläktade ämnen och dessa ämnen finns i höga halter i rötslam.

Tacksam om Du har lust att förklara hur Du ser på faktumet att samhällets gifter koncentreras i rötslammet, som Biototal  med ekonomiska incitament prånglar på bönderna.
Ser fram emot svar.
MiljöVänliga Hälsningar! Lars Hylander
___________________________________________________________________________________________

2019-12-13

Hej !

Jag har också mailat frågor till Biototal Tomas Kjellquist ang gödselbrunnen . Passade också på att fråga om det ”utlovade” informationsmötet på kvällstid som Biototal skulle kalla till enligt miljöinspektör Gun Skarin.
____________________
Hälsningar Kenneth
Får inget respons från Biototal. Är det någon mer som kan försöka få svar därifrån?
Det kanske bara är mig dom inte gillar?
/Patricia
________________________________________________________________________________________

Från: Patricia Larsson Leo <p.larsson-leo@hotmail.com>
Skickat: den 12 december 2019 14:52
Till:tomas.kjellquist + 16 andra på Biototal
Ämne: VB: Gödselbrunn i Hallstahammar

Hej!
Skickade nedanstående mejl till Tomas Kjellquist för en vecka sedan men har inte fått något svar. Undrar därför om det finns någon annan från Biototal kan svara på mina frågor?

Med vänlig hälsning,
Patricia Larsson Leo

____________________________________________________________________________________________

Från: Patricia Larsson Leo
Skickat: den 5 december 2019 15:29
Till:tomas.kjellquist@biototal.se <tomas.kjellquist@biototal.se>
Ämne: Gödselbrunn i Hallstahammar

Hej!
Jag har några frågor och funderingar angående den gödselbrunn som ska byggas på Uppsala 2:6 i Hallstahammars kommun.
Jag vill gärna veta hur den ska konstrueras, var den ska placeras, hur stor kommer den vara, hur mycket kommer att rymmas, vilka material som kommer att användas, när kommer den byggas. Jag vill också veta vad man planerar att göra med det uppsamlade lakvattnet. Vart tar det vägen?
Med vänlig hälsning,
Patricia Larsson Leo

___________________________________________________________________________________________

2019-12-12

Det tycks gälla generellt i sverige med dessa va mål, att miljöförvaltningarna och politikerna  tiger, vecka efter vecka, månad efter månad. Det enda de är snabba på är att vitesförelägga fastighetsägare som har enskilt avlopp. Men svara och gå i dialog vill de inte. Helt sjukt. Jag trodde att förvaltningar och myndigheter var för folket, folket som förvaltningen betjänar, men det verkar vara tvärt om. Utan dialoger så förstör man livet för människor, driver dem från deras hem och fritidshus pga höga kostnader, eller som i ert fall driver er därifrån pga risken för att bli sjuk av luftburna sjukdommar, av lukten och av dricksvttnet som blir förstört.
/Anders
____________________________________________________________________________

Bajs från stan o landet hanteras olika

12 december 2019  11:48  9 KB

Från:
Till:
Jag läste den artikeln tidigare (anm: se nedan) och blev bara förbannad. Deras matematik måste gå ut på att ju mer desto ofarligare. Det är den enda slutsatsen jag kan dra.
Skickade ett mejl till Hallstahammars kommun att jag förväntar mig svar från någon annan på kommunen eftersom Gun Skarin inte svarar på mina frågor.
/Patricia

Från: anders segerberg <anders@segerberg.me>
Ämne: Bajs från stan o landet hanteras olika

Hur får man ihop detta med gödselplattan för 30 000 människors bajs o därefter slamspridningen i hallstahammar/tränsta med denna artikel?
och detta om att att Östhammar underkänner
/Anders
(Senare tillägg av webbredaktören: Flera tusen enskilda avlopp- Vid många inspektioner tog visiten 15 min från att bilen kom till bilen åkte. Någon kommentar av inspektören erhölls många gånger inte, utan senare kommer brev om att avloppet är utdömt. )

________________________________________________________________________________

2019-12-12

Till:
Hallstahammars kommun fortsätter att slingra sig…
/Patricia

Från: Patricia Larsson Leo <p.larsson-leo@hotmail.com>
Skickat: den 12 december 2019 16:37
Till: Kundcenter <kundcenter@hallstahammar.se>
Ämne: Sv: VB: ang. frågeställning om överklagan [2019KC34633]

Hej,
Ditt svar den 2 december kan inte vara svar på frågor jag ställde den 5:e december.
Jag väntar mig fortfarande svar på dessa frågor.
Vad är det frågan om? Är det här bara ett sätt för er att slippa besvara besvärliga frågor?
Hälsningar, Patricia Larsson Leo

Från: Kundcenter <kundcenter@hallstahammar.se>
Skickat: den 12 december 2019 16:07
Till: p.larsson-leo@hotmail.com <p.larsson-leo@hotmail.com>
Ämne: SV: VB: ang. frågeställning om överklagan [2019KC34633]

Hejsan!

Den 2 december skickade jag dej ett mail om hur du ska göra om du vill överklaga ett beslut. Du ska adressera din överklagan till länsstyrelsen men skicka den till oss, Bygg- och miljönämnden, Hallstahammars kommun, 734 80 Hallstahammar. När vi får in den till oss, skickar vi den sedan vidare till länsstyrelsen. Du kan läsa en mer detaljerad beskrivning på Hallstahammars kommuns hemsida www.Hallstahammar.se   använd sökordet överklaga.

Med vänlig hälsning Gun Skarin

_______________________________________________________

Från: Patricia Larsson Leo <p.larsson-leo@hotmail.com>
Skickat: den 12 december 2019 11:28
Till: kundcenter@hallstahammar.se <kundcenter@hallstahammar.se>; Bygg- och miljönämnden <byggochmiljonamnden@hallstahammar.se>; Miljö <miljo@hallstahadu skulle göra för att överklaga ett beslut. mmar.se>
Ämne: VB: ang. frågeställning om överklagan
Hej,
Skickade nedanstående mejl  (anm: se mail 2019-12-05, se nedan) till Gun Skarin för en vecka sedan men har fortfarande inte fått något svar. Eftersom inte hon svarar förväntar jag mig att någon annan ger mig svar på frågorna jag ställt. Svar på allmänhetens frågor ska ges inom rimlig tid. Jag anser det inte rimligt att vänta längre än en vecka på svar.
Hälsningar Patricia Larsson Leo

________________________________________________________________________________

2019-12-06

Skickade ut det här till media igår. Få se om det är någon som nappar på det.
/Patricia

Ämne: Slamlagringen i Tränsta
Hej!
Angående slamlagringen i Tränsta, vid kommungränsen Hallstahammar/Köping.
Hallstahammars kommun har ingen vetskap om att Biototal AB ska bygga en gödselbrunn på platsen. Inget bygglov har sökts för den heller. Se nedan. 
Har också en känsla av att det är någonting lurt med Biototals samarbete med företaget Econova som anlade lagringsytan. Kan inte sätta fingret på det, men det är en känsla jag har. Kan det vara så att avloppsslam hamnar i trädgårdsjordarna som säljs av Weibulls?
Kanske något att undersöka?
Med vänlig hälsning,
Patricia Larsson Leo
_______________________________________________________________________
2019-12-05, Skickade det här till miljöinspektören igår
Hej!
Tack. Det går alltså att överklaga att ni tillåter Biototal AB att starta sin verksamhet hos oss? Och jag skickar den till bygg- och miljöförvaltningen då?
Det står i bilagan till föreläggandet Diarienr 605/18 Ärendenr 476/2018 (427 ) att förslag till  kontrollprogram ska vara inlämnat senast 2 månader efter att beslutet vunnit laga kraft eller vid ett senare tillfälle som tillsynsmyndigheten bestämmer. Beslutet togs väl 2018-10-24 borde inte kontrollprogrammet vara inlämnat nu?
En annan undran jag har är om det är byggförbud på platsen nu under tiden som utredningen görs?
Med vänlig hälsning,
Patricia Larsson Leo
___________________________________________________________________

Biototal anlägger en platta för avloppsslam vid Vissjön.

Samma ifrågasättande från grannarna som i Hallstahammar.

_________________________________________________________________

Patricia Larsson Leo har delat OneDrive-mappar med dig. Visa dem genom att klicka på länken nedan.

Mappen Plattan

Mappen e-post

Hej!
Skickar lite bifogade dokument, information och tidigare mejlkonversationer som jag har samlat ihop och som rör Biototals platta. Läs gärna men känn inte att ni måste. Tänkte att det kan vara bra att få ut det jag samlat ihop till er utifall ni vill göra en eller flera orosanmälningar till Hallsta och Köping. Jag har lagt till er i min mejllista för uppdateringar om plattan. Skicka ett meddelande om du/ni inte vill ha fler mejl så tar jag bort din adress från listan.

Med vänlig hälsning,
Patricia Larsson Leo i Tränsta

__________________________________________________________________

2019-12-10, Svar från Köpings kommuns miljöförvaltning.

Från: Erik Johannesson <erik.johannesson@koping.se>
Skickat: den 10 december 2019 13:34
Till: p.larsson-leo@hotmail.com <p.larsson-leo@hotmail.com>
Ämne: Sv: Orosanmälan Uppsala 2:6

Hej,

Miljökontoret i Köping har noterat era inkomna synpunkter. Bedömning gällande verksamhetens lokalisering och behörig tillsynsmyndighet kvarstår enligt tidigare utskickat mejl (se nedan).

Verksamheten är lokaliserad på fastigheten Uppsala 2:6 i Hallstahammars kommun. Som kommunal tillsynsmyndighet har vi inte rådighet att bedriva tillsyn på verksamheter utanför vår egen kommun. Miljökontoret förutsätter att tillsynsmyndigheten i Hallstahammars kommun uppfyller sina skyldigheter som ansvarig tillsynsmyndighet och säkerställer att fattade beslut i ärendet grundas på befintlig lagstiftning, både i anläggningsskedet och när verksamheten är i drift.

Efter att miljökontoret fått kännedom om verksamheten kontaktades Hallstahammars bygg-och miljöförvaltning för att säkerställa de hade kännedom om aktuell anläggning. Informationen till miljökontoret var att en anmälan från företaget kommit in till bygg- och miljöförvaltningen och att man handlagt och fattat beslut i ärendet. I och med att miljökontoret säkerställt att ärendet tagits omhand av Hallstahammars kommun görs bedömningen att vi inte kan driva frågan vidare.

Frågor gällande verksamheten och eventuella bygglov hänvisas därför av oss på miljökontoret i Köping till bygg- och miljöförvaltningen i Hallstahammar. De kan nås på telefon: 0220-240 00 (kommunens växel).

Med vänlig hälsning
Erik Johannesson
Miljöinspektör
____________________________________________________________________________

Från: Patricia Larsson Leo
Skickat: den 5 december 2019 15:29
Till: tomas.kjellquist@biototal.se <tomas.kjellquist@biototal.se>
Ämne: Gödselbrunn i Hallstahammar

Jag har några frågor och funderingar angående den gödselbrunn som ska byggas på Uppsala 2:6 i Hallstahammars kommun.
Jag vill gärna veta hur den ska konstrueras, var den ska placeras, hur stor kommer den vara, hur mycket kommer att rymmas, vilka material som kommer att användas, när kommer den byggas. Jag vill också veta vad man planerar att göra med det uppsamlade lakvattnet. Vart tar det vägen?

Med vänlig hälsning,
Patricia Larsson Leo

(Fortsatt jakt på svar, se 4,5 jan 2020)

__________________________________________________________________

Från:
gunnar.lindgren.mail@telia.com

 Mycket bra! (anm: ang orosanmälan)
Det är viktigt att poängtera att slamspridningen har som mål ”kvittblivning” av kemiskt avfall. Hade man verkligen haft som mål att återföra växtnäring till livsmedelsproduktionen hade man inte låtit ansluta i stort sett allt annat flytande avfall till slammet och åkern.
  Genom att sprida ut gifterna på åkermark så ”späds” gifterna ut vilket anses skall tolereras. Den som påstår att gifter, läkemedelsrester, tungmetaller, radioaktiva ämnen, plastavfall etc etc inte tillförs slammet och livsmedelsproduktionen måste ange var de avskilda ämnena i så fall tar vägen.
   Nej slammet är ett giftigt avfall som snarast skall hållas skilt från all åkermark och livsmedelsproduktionen.
Slutligen är talet om ”fosforåterföring”, ”kretslopp mellan stad och land”, ”återföring av mullämnen” högst missvisande.
Ett sätt att vilseleda både jordbruket, livsmedelskonsumenter och småbarnsföräldrar.
Gunnar Lindgren civ ing  Ren Åker Ren Mat

_______________________________________________________________________________________

4 December 2019, brev till Hallstahammar och Köpings kommuns miljöförvaltningar

Orosanmalan gällande miljöfarlig verksamhet på Uppsala 2:6     

____________________________________________________________________________________

Från: Patricia Larsson Leo <p.larsson-leo@hotmail.com>
Skickat: den 25 november 2019 18:45
Till: Bygg- och miljönämnden <byggochmiljonamnden@hallstahammar.se>
Ämne: Bassäng Biototal AB

Hej!

Jag har fått höra att en bassäng för lakvatten ska byggas tillhörande Biototal AB:s lagringsyta på Uppsala 2:6.

Jag har dock inte sett någon mer dokumentation om den än vad som står i Biototal AB:s anmälan till kommunen om miljöfarlig verksamhet, att en uppsamlings/gödselbrunn för lakvatten ska byggas.

Jag vill gärna veta hur den ska konstrueras, hur stor kommer den vara, vilka material som kommer att användas.  Jag vill också veta vad man planerar att göra med det uppsamlade lakvattnet när brunnen blir fylld. Vart tar det vägen?

Hälsningar, Patricia Larsson Leo

  

Det positiva är ändå att de ser en del brister. Gun Skarin har ju tidigare sagt att allt är i sin ordning och att läget är under kontroll. Det är ett litet steg framåt.
Tror att det är ca 20 m till brunnen och kulverten. Kan den vara skyddad på något vis?
/Patricia
____________________________________________________________________________________

VB: ang. frågeställning om överklagan

3 december 2019  16:45  96 KB

Från:
Till:
I föreläggandet står det att förslag till kontrollprogram ska vara inlämnat senast 2 månader efter att beslutet vunnit laga kraft eller vid ett senare tillfälle som tillsynsmyndigheten bestämmer.
Jag tycker det är märkligt att inget kontrollprogram har inlämnats ännu. Beslutet togs 24 Oktober 2018 ​!
/Patricia

Från: Skarin Nikyar, Gun <Gun.SkarinNikyar@hallstahammar.se>
Skickat: den 2 december 2019 13:54
Till: Patricia Larsson Leo <p.larsson-leo@hotmail.com>
Ämne: Sv: ang. frågeställning om överklagan

Hejsan!

Något kontrollprogram har inte kommit in än. När det gäller överklagan skickar jag med en hänvisning till hur du ska göra. Du kan också gå in på kommunens hemsida och läsa.

Med vänliga hälsningar

Gun Skarin
Miljöinspektör


______________________________
Från: Patricia Larsson Leo <p.larsson-leo@hotmail.com>
Skickat: den 2 december 2019 11:51
Till: Skarin Nikyar, Gun <Gun.SkarinNikyar@hallstahammar.se>
Ämne: Sv: ang. frågeställning om överklagan

Hej,

Vi vill som sagt bestrida det faktum att Biototal AB överhuvudtaget får starta sin verksamhet, var vänder vi oss och hur går vi tillväga?

I Hallstahammars kommuns föreläggande angående anmälan om miljöfarligverksamhet Uppsala 2:6 Dnr 605/18 står det i bilagan punkt 13 att det ska finnas ett kontrollprogram. Jag begärde ut handlingar från Hallstahammars kommun men kunde inte se något kontrollprogram.  Jag skulle väldigt gärna vilja läsa det.

Med vänlig hälsning,

Patricia Larsson Leo


Från: Miljö

Skickat: den 28 november 2019 14:22
Till: Törnblom, Andreas <Andreas.Tornblom@hallstahammar.se>
Ämne: Sv: ang. frågeställning om överklagan

Hej Patricia!

Det beslut som tagits är Föreläggande angående anmälan om miljöfarlig verksamhet Uppsala 2:6 – Biototal AB Dnr 605/18. De dokumenten jag skickade till dej tidigare.

Om du vill lämna in ett överklagande ska du skicka det till bygg-och miljönämnden. Vi skickar det sedan vidare till länsstyrelsen som är den myndighet som överprövar våra beslut.

Om du funderar på ärendegången så är den så att:  när ett företag lämnar in en anmälan om att starta en verksamhet så börjar våran granskning och utredning av ärendet. När kommunen bedömer att de utrett ärendet färdigt får kommunen besluta om föreläggande om försiktighetsåtgärder för att säkerställa att verksamheten bedrivs på ett säkert sätt. Kommunen har i detta fallet beslutat att förelägga Biototal med försiktighetsåtgärder för att säkerställa en korrekt hantering av de produkter man har för avsikt att lägga på plattan. Produkterna behöver inte vara farliga för miljön för att verksamheten enligt miljöbalken ska klassas som miljöfarlig verksamhet. Tillexempel kan gödsel ibland räknas som avfall och ibland inte.

Med vänliga hälsningar

 

Gun Skarin
Miljöinspektör


______________________________

Från: Patricia Larsson Leo <p.larsson-leo@hotmail.com>

Skickat: den 25 november 2019 16:11
Till: Törnblom, Andreas <Andreas.Tornblom@hallstahammar.se>
Ämne: Sv: ang. frågeställning om överklagan

Hej,

Det beror på vilka beslut som har tagits. Vi ifrågasätter att det har getts tillstånd att starta upp verksamheten överhuvudtaget, så något slags beslut måste det ju ha tagits som går att överklaga.

Hälsningar Patricia Larsson Leo

________________________________________________________________________

Från: Törnblom, Andreas <Andreas.Tornblom@hallstahammar.se>
Skickat: den 25 november 2019 14:28
Till: p.larsson-leo@hotmail.com <p.larsson-leo@hotmail.com>
Kopia: Miljö <miljo@hallstahammar.se>; Bygg- och miljönämnden <byggochmiljonamnden@hallstahammar.se>
Ämne: ang. frågeställning om överklagan

Hej Patricia,

Vilket beslut är det ni vill överklaga?

(Bilaga : Hur man överklagar)

Med vänliga hälsningar

Andreas Törnblom
Byggnadsinspektör


______________________________

Från: Patricia Larsson Leo <p.larsson-leo@hotmail.com>
Skickat: den 24 november 2019 21:38
Till: kundcenter@hallstahammar.se <kundcenter@hallstahammar.se>
Ämne: Överklaga?

Hej!
Jag och mina grannar undrar hur vi går tillväga för att överklaga att Hallstahammars kommun tillåter företaget Biototal AB starta upp sin verksamhet och lagra 10.000 ton miljöfarligt avfall på fastighet Uppsala 2:6 ?

Med vänlig hälsning,
Patricia Larsson Leo

_____________________________________________________________________________________

Patricia och ni andra
Hur kan Hallstahammar acceptera en lutande jättelik betongplatta utan kanter som en lämplig plats att förvara människoskit på från reningsverken. Detta dessutom efter att tillfört mängder med kemikalier och plast, tagit emot allt från vägar och tak och mycket från industrin i övrigt.
HUr kan man hävda att lakvattnet samlas i den lilla 5 m3 stora bassängen, när ett vanligt åskväder på 20 mm regn ger 300 000 liter vatten på den 15 000 m2 stora plattan.
Hur kan man acceptera att plattan efter en tid kommer få stora sprickor i sig och luta och flyta runt på marken och enkelt släppa ifrån sig lakvatten rakt igenom plattan och ut från kanterna.
Om man jämför med hur alla fastighetsägare på landsbygden jagas för deras utsläpp i stenkistor och infiltrationer, där inte luktproblem eller framflytande avloppsvatten kan påvisas. Dessa tvingas till kostsamma ombyggnationer för 100-200 000 kr eller tvångsanslutningar för 300 000 till 1 000 000 kr.
Där motiveras åtgärderna med att miljö och hälsa hotas.
Där gäller att enbart anläggningen räknas, dvs en stenkista består av bara sten, ej marken därunder och döms ut- sten kan inte ta och bryta ner avloppsvatten, infiltrationer skall bytas efter 15-20 år, minireningsverk skall bytas ut var 15-20 år, tillföras kemikalier och el och kräver service.
Hur går dessa hanteringar ihop.
För den kommunala slamspridningen gäller att skiten kan läggas uppe på marken och lukta, ha stora kemikalier och giftmängder i sig. Detta är ok.
Små fastighetsägare kan inte räkna med marken utom över anläggningen, utloppsdiken räknas inte.
Skall kommunerna och myndigheterna driva dessa projekt med slamspridning resp hårda åtgärder mot små avlopp vidare, krävs det att det vetenskapligt kan bevisas att skit från stan kan man sprida hur som helst uppe på marken, det påverkar inte grundvatten och miljö i bäckar, men att små avlopp är de stora förorenarna av grundvatten, dricksvatten och igenväxningen i våra vattendrag och sjöar.
Jag får inte ihop det med sunt förnuft i alla fall.
/Anders Segerberg
Webredaktör för nätverket va-i-tiden.se
____________________________________________________________________________________

VB: Biototal AB Uppsala 2:6

18 november 2019  17:47  32 KB

Från:
Till:
Fick det här till svar när jag ville få ut handlingarna från kommunen.  Bryter inte Gun Skarin mot efterforskningsförbudet här (TF 2:18)? Jag tolkar det som att hon bryter mot en av Sveriges grundlagar, Tryckfrihetsförordningen. Vad gör jag åt det i så fall, någon som vet? Hur tolkar ni det?
Såhär står det på upphandlingsmyndighetens hemsida:

Dataskyddsförordningen och dataskyddslagen i förhållande till offentlighetsprincipen

En handling som förvaras hos en myndighet och är inkommen, är per definitionen en allmän handling. Rätten att ta del av en allmän handling är en grundlagsbestämmelse som regleras i tryckfrihetsförordningen (TF). Av EU:s dataskyddsförordning (kallas ibland GDPR) framgår att personuppgifter i allmänna handlingar som förvaras av en myndighet eller ett offentligt organ, får lämnas ut i enlighet med nationell lagstiftning. Detta innebär att varken EU:s dataskyddsförordning eller den kompletterande dataskyddslagen ska tillämpas om tillämpningen skulle strida mot bestämmelserna i TF. För att säkerställa den enskildes behov av skydd för sin personliga integritet även vid utlämnande av en allmän handling ska dock bestämmelserna i offentlighets- och sekretesslagen (OSL) iakttas.

/Patricia

Från: Miljö <miljo@hallstahammar.se>
Skickat: den 18 november 2019 15:45
Till: Patricia Larsson Leo <p.larsson-leo@hotmail.com>
Ämne: Sv: Biototal AB Uppsala 2:6

Hejsan!

Vi har fått din begäran om utlämnande av alla handlingar i ärendet om gödselplattan. Med anledning av GDPR skulle vi vilja veta till vad du skall använda handlingarna och hur du skall använda dem?

Angående ditt önskemål om att få handlingar i framtiden går tyvärr, inte utan du måste själv begära dem.

Med vänliga hälsningar

Gun Skarin
Miljöinspektör


______________________________
Hallstahammars kommun
Bygg- och miljöförvaltningen

Telefon: 0220-240 00
E-post: gun.skarinnikyar@hallstahammar.se
Webb: www.hallstahammar.se
Besöksadress: Norra Prästgårdsgatan 1, Hallstahammar

_______________________________________________________________________________________________________

Från: Patricia Larsson Leo
Skickat: den 13 november 2019 12:19
Till: Miljö <miljo@hallstahammar.se>
Ämne: Biototal AB Uppsala 2:6

Hej,

Jag ber er att skicka mig alla handlingar och beslut Hallstahammars kommun har gällande Biototal AB:s och David Edéns verksamhet på
Uppsala 2:6.

Önskar också att få alla handlingar och beslut som kommer tas i framtiden i detta ärende skickade till mig.

Med vänlig hälsning,
Patricia Larsson Leo

____________________________________________________________________________________

Patricia
Skämtar man med oss eller följer man enbart paragrafer o regler.
När man i bilderna skriver att röret för brunnen kan vara en svag punkt, hur tänker man då?
Hela plattan lutar och är utan kanter.
Åter till regnvädret på 20 mm under 1 timme. Vart tar lakvattnet vägen. Det är 360 m3 vatten som skall hindras att ta sig ut i bäcken.
Eller när snösmältningen är igång, då är det också dessa mängder med vatten som rinner ut på plattan. Hur skall detta lakvatten hindras att förstöra grundvatten o bäckens vatten
Men strandskyddet är ju mindre så då är det ingen fara.
Men ni  som bor där har fått bygga om era avlopp för att marken inte kan ta upp något mer än just själva anläggningen. Ni har ansetts utgöra hot mot hälsa o miljö. 30 000 människors skit på plattan o där lakvattnet rinner rakt ut på åkern är dock inget problem .
Lukt är molekyler som luktorganen känner av. Även om vi inte känner lukten av andra ämnen som t ex luftbura smittor så ger lukten en fingervisning om att det inte är nyttigt oavsett vilka certifieringar som görs.
Det är den lukten som man anser ni får tåla som bor på landsbygden.
Anders
__________________________________________________________________________________

Håller helt med Anders i funderingarna. Hur kommer det sig att P INTE läcker från näringsrikt rötslam som körs från Stockholm och läggs vid Aitik-gruvan, men enligt HaV läcker genom marken från enskilda avlopp.

Se https://www.boliden.com/sv/hallbarhet/vart-ansvarstagande/i-fokus/rotslam-anvands-vid-aterstallning-av-gruvomraden

Undrar.
Lars Hylander

______________________________________________________________________________________________

Instämmer med Anders. Jag begriper inte heller hur Biototal fått plattan godkänd. Som byggnadslärare för gödselplattor vid ladugårdar undervisade jag om betydelsen av hög kvalitet på betongen, humusfritt vatten, tillräcklig armering, murar eller en kantbalk runt om som förhindrar gödselvatten att rinna av plattan och lutning in mot plattans mitt och med ett avlopp där som leder bort vätskan till en vattentät urin- eller gödselbrunn, helt utan att beakta de ekonomiska konsekvenserna för lantbrukaren.

Mvh!
Lars Hylander
Docent i miljöanalys, Uppsala

_______________________________________________________________________________________________

Helt riktigt Anders! Gifterna i slammet har avskilt för att inte förgifta vatten, luft, mat,naturen osv i tätorterna.
Det är helt oacceptabelt och hänsynslöst att flytta förgiftning från tätorterna till landsbygden!
Gunnar Lindgren

_____________________________________________________________________________________________

Ämne: Re: VB: Orosanmälan gällande miljöfarligverksamhet Uppsala 2-6

Patricia och ni andra

Hur kan Hallstahammar acceptera en lutande jättelik betongplatta utan kanter som en lämplig plats att förvara människoskit på från reningsverken. Detta dessutom efter att tillfört mängder med kemikalier och plast, tagit emot allt från vägar och tak och mycket från industrin i övrigt. 

Hur kan man hävda att lakvattnet samlas i den lilla 5 m3 stora bassängen, när ett vanligt åskväder på 20 mm regn ger 300 000 liter vatten på den 15 000 m2 stora plattan.

Hur kan man acceptera att plattan efter en tid kommer få stora sprickor i sig och luta och flyta runt på marken och enkelt släppa ifrån sig lakvatten rakt igenom plattan och ut från kanterna. 

Om man jämför med hur alla fastighetsägare på landsbygden jagas för deras utsläpp i stenkistor och infiltrationer, där inte luktproblem eller framflytande avloppsvatten kan påvisas. Dessa tvingas till kostsamma ombyggnationer för 100-200 000 kr eller tvångsanslutningar för 300 000 till 1 000 000 kr. 

Där motiveras åtgärderna med att miljö och hälsa hotas.

Där gäller att enbart anläggningen räknas, dvs en stenkista består av bara sten, ej marken därunder och döms ut- sten kan inte ta och bryta ner avloppsvatten, infiltrationer skall bytas efter 15-20 år, minireningsverk skall bytas ut var 15-20 år, tillföras kemikalier och el och kräver service.

Hur går dessa hanteringar ihop. 

För den kommunala slamspridningen gäller att skiten kan läggas uppe på marken och lukta, ha stora kemikalier och giftmängder i sig. Detta är ok.

Små fastighetsägare kan inte räkna med marken utom över anläggningen, utloppsdiken räknas inte.

Skall kommunerna och myndigheterna driva dessa projekt med slamspridning resp hårda åtgärder mot små avlopp vidare, krävs det att det vetenskapligt kan bevisas att skit från stan kan man sprida hur som helst uppe på marken, det påverkar inte grundvatten och miljö i bäckar, men att små avlopp är de stora förorenarna av grundvatten, dricksvatten och igenväxningen i våra vattendrag och sjöar. 

Jag får inte ihop det med sunt förnuft i alla fall. 

/Anders

_________________________________________________________________________________________

Mail till ca 50 pers.
Hej!
Det finns en ny artikel i VLT idag. Hittills har 13 personer har kommit med klagomål. Det står i artikeln: -Även om så flera hundra anmälningar görs leder det inte till att plattan stoppas, enligt Gun Skarin.
Det låter inte klokt! Läser de ens anmälningarna?
Jag finner inga ord, inga fina iallafall.
/Patricia

_________________________________________________________________________________________

Tidningsartikel i VLT: Hundratals stugägare uppmanas till protest

________________________________________________________________________________________

Mail från Patricia till P4 Vstmanland:

Jag skulle vilja tipsa er om att också prata med Anders Segerberg som är väldigt påläst och kunnig. anders@segerberg.me

Han driver sidan http://www.va-i-tiden.se/

​Här skriver han en del om det aktuella ärendet och hur det hela hänger ihop i en enda jättestor miljöskandal som det talas väldigt tyst om:

http://www.va-i-tiden.se/natverket/webredaktoren-tar-till-orda/

Han är som sagt väldigt kunnig och har under flera år blivit tvungen att engagera sig i va-frågor då han är en av dem som blir tvångsanslutna till det kommunala avloppet i Köping.

Kommer sanningen om slamhanteringen, reningsverken, kommunernas agerande och företagarnas profiterande fram i dagsljus kommer det komma fram vilken skitig bransch det är, hur man tillåter att sprida giftigt avloppsslam på våra åkrar och förgiftar våra brunnar och vattendrag medans man å andra sidan jagar enskilda fullt fungerande avlopp med blåslampa och menar att det är de som är de stora miljöbovarna, det är de som orsakar övergödning i Östersjön och så tvingar man in dem i det kommunala avloppet där allt går till reningsverken. Där blandas allt med en massa gifter, läkemedel och kemikalier, sen samlar man ihop den giftiga massan som blir kvar efter reningen och sprider ut det på våra åkrar och kallar det gödning.

Det låter helt galet i mina öron att man får göra så här. Vi förgiftar vår jord, men det är helt ok för det finns ingenting som säger att man inte får göra på det viset.

Jag rekommenderar er att prata med Anders, då kan ni få en större helhetsbild. Det finns dock en risk att ni kan få svårt att sova om nätterna när ni får veta hur det ligger till. Så ruttet är det tyvärr.

Med vänlig hälsning,

Patricia Larsson Leo

__________________________________________________________________________________________

19 nov.

Hallstahammars kommun: Begäran om yttrande.

Hallstahammars kommun Diarienr 875-19, s1

__________________________________________________________________________________________

Från: Skarin Nikyar, Gun <Gun.SkarinNikyar@hallstahammar.se>
Skickat: den 18 november 2019 16:26
Till: Patricia Larsson Leo
Ämne: Orosanmälan gällande miljöfarligverksamhet Uppsala 2-6

Hejsan!

Vi har mottagit eran anmälan och vidarebefordrat den till företagen. Företagen får lämna svar till oss.

 Med vänliga hälsningar
Gun Skarin
Miljöinspektör


______________________________
Hallstahammars kommun
Bygg- och miljöförvaltningen

Telefon: 0220-240 00
E-post: gun.skarinnikyar@hallstahammar.se
Webb: www.hallstahammar.se
Besöksadress: Norra Prästgårdsgatan 1, Hallstahammar

________________________________________________________________________________________

VB: Lite mer krut i brasan

18 november 2019  10:57  17 KB

Från:
Angående lakvattenbassängen. Är det någon som har fått reda på var lakvattnet ska ta vägen? Ställde tidigare frågan till Lars Björnfot på Biototal men han visste ingenting om det. Jag har bett att få ut alla handlingar om projektet från Hallstahammars kommun  men har inte fått något svar. Det kanske kommer, annars fortsätter jag tjata.
/Patricia

Från: silpa laitio karlsson <silpa_laitio_karlsson@hotmail.com>
Skickat: den 17 november 2019 14:14
Till: Patricia Larsson Leo
Ämne: Lite mer krut i brasan

Hej Patricia!
Tack för att du delar mailen. Jag skickar dom vidare till resten av vår ring.
Vi har en konversation mellan oss i centern, några av oss är mer pålästa på miljöteknik än jag.
Bland annat detta:
Hej, jag läste miljöteknik i Eskilstuna mitt andra år på min miljöutbildning. Det finns ingen annan känd teknik än att lägga en gummi matta under där lakvattnet måste samlas. Frågan är vad fan dom gör av lakvattnet sedan.  Kemikaliresterna som blir liggande kvar i botten på plattan måste också redas ut. Tror inte ett skit på att bara för det är ett certifierat företag som tar emot resterna från Stockholms förbränneri, att det ska vara rent. Kräv igen att få underlagen från certifieringen. Vad får läggas på, vilka kemikalier är godkända enligt certifieringen?
________________________________________________________________________________________
Hej!
Fick din fråga om gödselplattan i Tränsta vidarebefordrad till mig. Jag bor själv i Tränsta och gör vad jag kan för att få stopp på eländet.
Ren åker, ren mat är informerade.
Lantbrukaren David Edén är ägare till plattan. Åkermarken där plattan är uppförd på är KRAV-certifierad likaså är resten av hans mark i närområdet enligt honom själv. På en del av plattan ska han förvara den stallgödsel som ska spridas på hans egna certifierade åkrar, omkring 2000 ton rör det sig om. Resterande del ska Biototal AB utnyttja för sin egen lagring. Hur det ska gå ihop är en gåta för mig. Jag gissar att hans åkrar kommer bli rejält kontaminerade av slammet.
Vi är flera som har skickat in anmälningar om svartbygge till kommunen då inget bygglov har sökts för anläggandet. De hävdade från början att det inte var bygglovspliktigt pga att det tillhör en jordbruksfastighet, men vi hävdar bl.a. att eftersom Biototal AB.s verksamhet inte har någon anknytning till fastighetens lantbruksverksamhet så borde den inte vara bygglovsbefriad. Nu har de på kommunen sagt att de ska utreda saken närmre.
Det har även skickats in orosanmälningar angående den planerade verksamheten och själva uppförandet och konstruktionen av plattan. Vi uppmanar även andra att göra det också.
Hoppas det gav svar på din fråga. Hör av dig annars!
Med vänlig hälsning,
Patricia Larsson Leo
____________________________________________________________________________________
Ang slamspridning och innehållet i reningsverkens slam.

REVAQ Certifiering, Rapport till Cancer- och Allergifonden, Professor Göran Persson

Rapport till Cancer- och Allergifonden Tillämpad biokemisk miljö- och hälsoforskning,
Göran Petersson februari 2009 Professor i Kemisk Miljövetenskap Kemi- och Bioteknik, Chalmers

_____________________________________________________________________________________________________

14 sept

Mail från Hallstahammars kommun till Länsstyrelsen ang gödeslplattan och läget intill bäcken.

mail Gun Skarin-Lena Strömvall

En kommentar

 1. Hej Patricia och gruppen,
  Ditt inlägg fångades av vår omvärldsbevakning. Jag ser att du har frågor kring vår verksamhet.

  Econova har på uppdrag av Biototal gjort en arbetsyta i Tränsta. Vi har ingen övrig koppling till den verksamhet Biototal planerar att bedriva i området. Vi hänvisar alla frågor kring anläggningen, dess utformning, plan för verksamheten osv till Biototal.

  Gällande frågan kring innehållet i Weibulls jordar: Det finns det inget avloppsslam i någon av Weibulls jordsäckar. På baksidan av varje påse finns en innehållsförteckning där det framgår vad jordsäckarna innehåller. Trädgårdsjorden innehåller torv, träfiber, barkmull, kalk och mineralgödsel.

  Hör gärna av dig om du har fler frågor om Econovas verksamhet.

  Mvh
  Jeanette Tretten, vd Econova

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *