Överklagan till HD, M 8166-19: Svenning Eriksson

______________________________________________________________________________________________
Mål nr M 8166-19 060106 enligt föreläggandet Aktbilaga
(Bild sid 16 enl bilaga)

SVERIGE ÄR FÖRSATT UR FUNKTION 1 = INRÄTTA FÖRFATTNINGSDOMSTOL & 2 = INFÖR DEMOKRATI

INGA TECKEN TYDER PÅ ATT POLITIKERVANSKÖTSELN MINSKAR BIF ÖVERKLAGANSFIL  ANGER ENDAST ETT ENDA POLITISKT KORRUMPERAT ÖVERGREPPSOMRÅDE DÄR ENTRISM UTGJORT GRUNDFÖRUTSÄTTNINGEN FÖR ATT SÄTTA  LAGAR O DEMOKRATIN HELT UR FUNKTION

50 ÅR MED GRUNDLAGS-VANSKÖTSEL
DET RÄCKER NU !

Bilaga: 2019-08-30 Svea Hovrätt Komplettering av överklagan 

Mål nr M 8166-19 060106 enligt föreläggandet Aktbilaga 3
Jag: Svenning Ericsson inkommer härmed med komplettering av min överklagan dat 2019-06-17: 
Skickad till Anders Perklev Hovrättspresident Svea Hovrätt( Mark och MIljödomstolen

Klipp i bilaga sid 11-12:

”ÖVERSIKT: ÖVERTRÄDELSERNA AV STADGAN, PRINCIPERNA, WFD (2000/60/EC):Statens institutioner anger att fastighetsägaren skall avstå ifrån att använda sin privata egendom, staten anger att fastighetsägarens VC avlopp tillför övergödande VC fosfor i sådan omfattning så att en påvisbar miljöstörning uppstår mycket långt utanför fastighetsägarens egna jordmassor och tomtområdet. Staten har, helt och hållet utan att ha kunnat presentera vetenskapsrapporter med fältmässigt seriemässiga framtagna provresultat och analysresultat framfört helt och hållet fullständigt uppdiktade = fabulerande påståenden om hur:  i) VC fosfor beter sig i jordmassor och hur: ii) snabbt VC fosforn avklingar i antalet meter ifrån en infiltrations-grusbädd.  

Fastighetsägaren har därför i egen regi tagit fram faktabaserade vetenskapligt otvetydiga fosfordata och som därmed gäller före myndighetsfaktafabulerandet. Redan 4 a år före avsynen då det helt opåkallade egendomsintrånget genomfördes 2010 fastslog  

oberoende vetenskapsmän (22 paper) att VC fosforpåverkan ifrån fastighetsägarens egna jordmassor till den angränsande grannfastighets jordmassor är 0 gram/år. 

Källa: https://www.phosphorusplatform.eu/images/download/ScopeNewsletter63.pdf

Fastighetsägarens VC vätsketillförsel filtreras och hygieniseras först igenom 20 meter av fastighetsägarens egna jordmassor vilket sker med 100 % fosforavskiljning och med en permanent fosforupplagring. Den tillförda renade VC vätskan passerar därefter igenom ytterligare 60 meter skogs-jord.  Den sammanlagda jordinfiltrationen sker därmed igenom 80 meters jordpassage innan den till dricksvatten renade VC vätskan ansluts till ett näringsfattigt bäckvatten som enligt statens avsyns-protokoll med dess anförande anges att övergöda Bratteforsåns vatten. Bäckvattnet som efter ca 1 km ansluter till åvattnet har laboratorieanalyserats.  Även åvattnets totalfosfordata har kontrollerats av fastighetsägaren. Bäckvattnet är konstaterat näringsfattigt med 10µg/l totalfosforhalt och åvattendata redovisar i enlighet med vattendirektivets riktlinjer (3 års genomsnittsvärde) GOD = 25 µg/l.

Fastighetsägaren har konstaterat att samtliga påståenden om att VC avloppet över huvud taget kan påverka jorden utanför hans egendom är ett miljöfascist-bedrägeri ifrån staten. Skattemedborgare som drabbas av miljöbedrägeriet fråntas sin lagstadgade nyttjanderätt och skadskjuts av staten då saluvärdesdestruktion sker, förlusten av de redan inbetalade skatteuttagen, den materiella och redan beskattade egendomsförlusten, tillgångsförlusten av en utmärkt välfungerande miljövänlig sanitär funktion samt rättigheten  till ett 100 % fosforinnehav i den egna matjorden och dessutom helt inom den egna egendomen…. Stölderna med statens miljöbedrägerier och primärlagsöverträdelserna hör enligt fastighetsägarens rättsuppfattning inte hemma inom en medlemsstat. 

Undersökningarna (22 paper) har genomförts fältmässigt där samtliga mätresultat har dokumenterats. Den sammandragande slutsatsen anger att då den slam-avskilda och vätskatillförda fosforn ifrån VC har passerad igenom 10 meter jordinfiltration generellt därutöver inte kan påverka fosfornivån i ytterligare jordmassor. Statens protokollanförande anger däremot att fosforvätskapassagen som flyter fram, och renas genom att infiltreras en meter under mark och igenom hela 80 meter jordmassa sker helt och hållet utan att 100% retention med permanent fosforinlagring uppstår!  

Fastighetsägaren har för att kunna försvara sig och sin egendom emot statens miljöfascism med överträdelserna tvingats till att anlita ett vattenlaboratorium som har konstaterat att staten anförda bäckvatten med övergödning vid kontroll uppvisar avsevärd näringsbrist.  Då fastighetsägaren därefter undersöker statens påstående om att åvattnet är övergött så konstateras genom de vattendatabasdata som anges av VISS att detta påstående inte heller stämmer eftersom att det redovisade mätvärden uppvisar GOD. Fastighetsägaren utför därefter en utvidgad kontrollgranskning avseende statens rättighet för dess kravframställan om att fastighetsägaren skall obrukliggöra privategendom till ett värde som efter mycket stora skatteinbetalningar motsvarar 200 000 kr vid en fastighetsavyttring. Fastighetsägarens institutionskontroll konstaterar att då staten genomförde den olaga avsynen inte ens hade undersökt bygglovet där såväl avloppsutförandet samt dess belägenhet i förhållande till bäckvattnet (80m) klart framgår. Det framkom även att staten helt och hållet hade struntat i att efterleva anvisningarna med de föreskrifter som mycket utförligt anges i antaget *WFD (2000/60/EC) Guidance document no. 1 och som med allra största tydlighet anger det ramverk som har skapats för att korrekt uppfylla stadgans kravställning på tillämpad proportionalitetsprincip.”

En kommentar

  1. Brev från Hans Lönn till Svennings utskick till 78 pers.

    Lycka till du lilla stackare! Vet du inte att rättsväsendet har spårat ur helt och hållet när det gäller enskilda avlopp? Jag försökte mig på att få rätt mot det korrumperade rättsväsendet genom att hänvisa till LAV! Lagen gav mig odiskutabelt helt rätt men i MMD dömde man som om lagen inte fanns! Jag överklagade till MMÖD(Svea Hovrätt) som inte beviljade prövningstillstånd! Överklagade igen till HD som inte beviljade prövningstillstånd under hänvisning till att jag inte kunnat visa att min anläggning var långt bättre än samhällets mastodontlösningar! Det hade jag ju visat klart och tydligt i rättegången i Nacka Tingsrätt! Men man dömde ju utan hänsyn till detta! Så går det till i Skitsverige! Läs bara på en enda länk så får du klart för dig hur illa ställt det är!

    http://fastighetsanalys.se/visaartikel.asp?refdatum=20170911145322&kategori=40&sprak=1

    Vänligen
    Hans Lönn

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *