Vatten- och Avloppsverksamheten är varken fossilfri eller långsiktigt hållbar

Klimatfrågan har under senare tid fått konkurrens av frågan om den biologiska mångfalden och dess betydelse för vår överlevnad. Det är bra för båda områdena apostroferas eftersom båda är centrala för vår framtid. En annan fråga som också debatterats allt intensivare under senare tid är vatten- och avloppsfrågorna – VA – som ju är en grundförutsättning för ett gott liv.

Mat kan vi klara oss utan i flera veckor eller mer, om det kniper, men med vatten är det värre. En dryg vecka kan gå an, för de som är kärnfriska, men sedan blir det kritiskt eftersom alla system i kroppen behöver vatten.

Med tanke på klimatförändringarna, där torka förväntas växla med översvämningar i framtiden, måste vattenhushållningen i samhället skärpas rejält. Bara förväntade större regnmängder, med ibland mycket höga flöden, kommer att påverka dricksvattenkvaliteten allt annat oaktat. Det är bland annat av ovanstående skäl allvarligt att vi har en bransch som för närvarande dels planerar ett omfattande utbyggnadsprogram av VA-systemet utifrån mycket ofullständiga beslutsunderlag, dels att man inte redovisat hur denna samhällskritiska verksamhet påverkar utsläppen av växthusgaser.

Nya fakta förskräcker

I maj 2019 meddelade Naturvårdsverket att utsläppen av växthusgaser inte minskat, utan tvärtom ökade med 1 procent under 2018. Med tanke på den årsrapport som Klimatpolitiska rådet presenterade i mars månad i år, som kort innebär att vi i Sverige akut borde minska utsläppen från en procent per år-tempo till åtta procent per år-tempo – en siffra som snart kommer att öka om inte växthusgasutsläppen vänder – för att nå våra egna klimatmål, förstår vi alla att något radikalt kommer att krävas. Av årsrapporten framgår också nödvändigheten av att Sverige ”inför lagstiftning som ger regeringen rätt att pröva etablering av verksamheter som motverkar möjligheterna att uppnå de nationella klimatmålen.”. Även i Januariavtalet mellan S, MP, L och C lyfter det nya politiska ledarskapet klimatfrågan, där man säger att; ”All relevant lagstiftning ses över så att det klimatpolitiska ramverket får genomslag.”

Kommuner och enskildas rättigheter

En kommun har rätt att öka exploateringsgraden i äldre, attraktiva områden och bygga nya bostadstäder. Men det finns både lagar som talar mot att göra vad som helst mot den enskilde fastighetsägaren som redan bor i dessa så kallade omvandlingsområden respektive lagar som stödjer kommunala omvandlingsplaner. Man kan till exempel inte tvinga någon fastighetsägare som har en bättre VA-lösning än kommunens alternativ att installera en sämre och dyrare lösning, enligt LAV (Lagen om allmänna vattentjänster). Men enligt annan lagstiftning –  som för närvarande backas upp av domstolar, kommuner och ett antal branschorganisationer inom VA-sektorn – motarbetas den enskilde fastighetsägarens möjligheter att få behålla dessa VA-lösningar. Vi ser nu en massiv tvångsanslutningsvåg till de kommunala VA-näten vilket drabbar mindre bemedlade i samhället med mycket negativa sociala följder, miljöaspekterna ej nämnda.

Greta Thunberg och hennes generationskamraters kritik är redan hård över hur vår livsstil och våra beslutsfattare kraschar planeten och ödelägger deras framtid. Frågan är varför VA-frågan, som genomsyrar mycket av vår fysiska tillvaro och har kopplingar till en rad miljöfrågor, har lagts i knäna på olika branschorganisationers bord och inte sätts under lupp av en samhällsplanering värd namnet. VA-branschen är inte heller med i regeringsinitiativet Fossilfritt Sverige och har inte presenterat en helhetsbild av den påverkan som VA-verksamheten har på flera av våra 16 inhemska miljökvalitetsmål. Eftersom man också missar genuina kretsloppslösningar, använder det ovärderliga dricksvattnet till att transportera vår bästa växtnäring och är den största utsläppskällan av näringsämnen och gifter till haven måste man ställa sig frågan om verksamheten är samhällsfarlig.

Nyligen fick Stockholms stadshus ett brev från FN. Det var inte av det mer kärvänliga slaget utan en direkt varning för konsekvenserna av utförsäljningen av allmännyttan till privata fastighetsbolag. Följderna av en storskalig utförsäljning handlar om efterföljande standardhöjningar och hyreshöjningar som är orimliga att klara av för en majoritet av hyresgästerna i det tidigare allmännyttiga bostadsbeståndet. Det är detta scenario som hundratusentals stugägare runt om i vårt land för närvarande möter, där kommunala tvångsanslutningar till det kommunala VA-nätet står högt på kommunala agendor. Även här borde FN göra en granskning utifrån de mänskliga rättigheterna. Detta är en fortgående skandal!

2 kommentarer

 1. On 31 May 2019 at 17:27:46 +02:00, Carl Lindstrom wrote:
  Håller med dig Jan … VA ihop med industrijordbruk med konstgödsel är ett gigantiskt fossilt energi-svindleri när vi har Kväve, Fosfor Kalium, som nu övergöder haven … ett kriminellt slöseri, som bara några industrier tjänar oerhört på, förstör miljö-resurser men påstår att de räddar miljö !

  On May 31, 2019, at 3:14 PM, Jan Klasson wrote:

  Tänkvärt!
  Själv har jag känslan av att VA är ett större problem än klimatproblematiken!
  Trevlig helg/ Janne

  Den 29 maj 2019 10:32 em skrev Carl Lindstrom :
  Exakt Ulf … det här har smugits in under bordet av organisationer affilierade med Avloppsindustrin, Svenskt Vatten IVL etc.  Även riksdagen har ett intresse att inte belysa frågan då den ifrågasätter hela
  Avloppsverksamheten, förstör havens ekologi och hälsa och dominerar den negativa påverkan av haven som ökar kraftigt med ökad utbyggd av avloppssystemen. Avloppen förstör stora mängder dricksvatten som borde stanna i grundvatten, sjöar, vattendrag och istället som avloppsvatten förorenar kustvatten och hav.
  Avloppen är genom sin principiella design en invitation till alla att ”göra sig kvitt” och därmed flytta dem till recipienter av avloppsvatten … orenat eller ”renat”. Det som inte skickas till recipient samlas som slam som är en helt ofefienbar samling av allt som avskiljs i ”renings”-verken.  Under min tid som byrådir vid Naturvårdsverket med ansvarsområde skydd av sjöar, grundvatten, 1972-75 blev jag alarmerad av de ca 800 kemikalier som absolut inte ska hamna i miljön men som samtliga kan nå miljön genom att de inte mäts eller följs upp varthän de når ut. Det är helt meningslöst att ha en lagstiftning mot kemisk förorening av miljön då ingen myndighet identifierar eller mäter närvaron av dem i den kanal som är den primära ingången till miljön: de stora avloppen !  Det ligger i avloppsindustrins intresse att inte identifiera eller mäta dessa kemikalier i avlopp… om så skulle krävas skulle man inte längre kunna begära att avloppsvatten ska ”renas” innan det släpps ut i haven och havsmiljön fortsätter att försämras !
  Avloppen förstör den överlägset bästa källan till bredspektral växtnäring … nämligen den från toaletter innan den har förorenats av stora mängder vatten och annat avfall.  Den växtnäringen ska källsorteras … dvs fångas upp innan den blandats eller transporterats.  Detta är en enormt stor mängd växtnäring som hamnar i helt fel miljö när de tillförs avlopp för transport till haven. Jordbruket behöver den växtnäringen som är på väg att ha akut brist på fosfor som inte kan tas från avloppsslam då det har låst in fosfor genom fällningskemikalier i den s.k. reningsprocessen. Slutligen är resursen cellulosafibrer via toalettpapper förstörd och resulterar i att skogar runt om i världen skövlas bara för att WCt närmast har blivit ”en religion”.

 2. Hej Ulf!

  Kan bara instämma och hoppas att en artikel som beskriver VA soppan i ett brett och begripligt perspektiv. Att väva in Greta Thunberg är smart då alla journalister tycka svälja allt med hull och hår. Visst har Greta bra argument och väckarklocka, men sällan några lösningar på hur det ska gå till. T.ex. tunga industriella komplex behöver att antal år för att genomgå miljöprocesser. Återigen så brottas vid med en påtaglig okunskap hos såväl politiker som s.k. tjänstemän. Tyvärr sitter vi i kommunala och politiska konstruktioner som leder till kommunal diktatur. t.ex. i Smedjebackens kommun så möter jag argument som ” det spelar ingen roll vad mötet kommer fram till det är vi som har majoritet”. Om då tjänstemannen är rädd om sin blankslitna häck så styr tjänstemannen miljö-och byggnämndens beslut åt politikernas håll. Det vill säga att ledamöternas insikt omfattar inte den grundläggande kunskapen att VA frågorna styrs av lagar och paragrafer, inte av nyckfulla partipolitiska beslut.

  Det blir bra om din artikel blir antagen, många bäckar små…………………., det kommer att urholka kommunernas kortsiktiga strategier.

  Mvh / Kent leonardsson

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *