Webredaktören har ordet/Novembermörker och VA frågan, 1: statlig utredning

Den statliga utredningen “Hållbara vattentjänster”

Du hittar remissvaren till utredningen här. Jag har i länken lyft fram en del av remissvaren, som är skrivna ur ett fastighetsägarperspektiv, samt några lösryckta stycken ur andra svar.

“Forskningsrådet för miljö, areella näringar och samhällsbyggande (Formas) har beslutat att göra systematisk översikt gällande markretention av fosfor från enskilda avlopp. Detta framgår av Formas remissvar till Miljö- och energidepartementet angående betänkandet Vägar till hållbara vattentjänster….
…I utredningen konstateras att det råder osäkerhet kring betydelsen av markretentionen av fosfor (s. 88), samt att det – delvis på grund av denna osäkerhet – råder olika meningar om enskilda avlopps miljöpåverkan med avseende på övergödningsproblematiken (s. 182-183). Formas kan bekräfta denna osäkerhet/oenighet och kan också konstatera att det saknas systematiska översikter även i detta ämne. För att öka kunskapen inom området har Rådet för evidensbaserad miljöanalys beslutat att en systematisk översikt gällande markretention av fosfor från enskilda avlopp ska genomföras av miljöanalysfunktionen vid Formas.”

Från EU´s sida hotar stora böter om vi fortsätter släppa ut kväve från reningsverken i den omfattning vi gör. Varför bedöms inte de kommunala reningsverken efter samma måttstock som små enskilda?
Gråvatten: Om markinfiltration endast omfattar gråvatten,dvs inget toalettavfall , motsvarar det en reduktion av Kväve med 90%, Fosfor med 70% och Kalium ca 70% också, liksom nästan alla pathogener.
(Källa Hushållsspillvattnet, Olsson Karlgren, Tullander.)
/Anders
för nätverket VA-i-tiden

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *