Köping: Medborgarförslag: Upphäv beslutet 2016-11-28 §131 om kommunalt VO enl LAV§6

Kommunfullmäktige Köpings kommun

Medborgarförslag 2018-06-17

Vi inlämnar följande medborgarförslag till kommunfullmäktige i Köpings kommun i enlighet med kommunallagens regler i 5 kap § 23.

Vi föreslår att kommunfullmäktige upphäver sitt beslut 2016-11-28 § 131 om inrättande av kommunalt verksamhetsområde enligt LAV § 6 på  Norrmälarstrand.

Beslutsunderlaget i ärende vilar enligt uppgift på en enkätundersökning av status på enskilda avlopp, dvs någon fysisk undersökning av de enskilda avloppens status från kommunens sida för att få ett seriöst underbyggt beslutsunderlag att det föreligger en fara för skyddet för människors hälsa och miljö enligt LAV § 6 föreligger sålunda inte. Mark- och miljödomstolen har i sin dom M 3819-9 avseende Orsa kommunen understrukit att det inför ett beslut om verksamhetsområde så ska en undersökning genom platsbesök av de enskilda avloppens status ske, vilket alltså inte skett vid Norrmälarstrand. Beslutet om verksamhetsområde ska alltså skydda Galtens ekologiska vattenstatus.

Enligt VISS databas 2015 är utsläppen av fosfor i Galten, vars ekologiska vattenstatus LAV § 6 ska skyddas, från Köpingsån 4 ton/år, Hedströmmen 10 ton/år, dagvatten 0,3 ton/år, Norsa avloppsreningsverk 1,1 ton/år, Stabobäcken, Kölstaån, Wahlstaån 2 ton/år, Arbogaån, Kolbäcksån och hamnen ?, Norrmälarstranden 0,02 ton/år. Norrmälarstrands enskilda avlopp utgör alltså ingen fara för människors hälsa och miljö och reqvisiten för att besluta om ett verksamhetsområde enligt LAV § 6 föreligger inte.

När det gäller god ekologisk vattenstatus i Galten har havs-och vattenmyndigheterna i sitt remissyttrande till mark-och miljödomstolen kring muddringen i Galten in till Köpings hamn uttalat att denna kommer att innebära att god ekologisk vattenstatus inte kommer att kunna uppnås i Galten förrän 2027. Att då vidhålla att de boende vid Norrmälarstranden måste tvångsanslutas till kommunalt verksamhetsområde vilar inte på proportionalitetsprincipen med uppnådd miljönytta och kostnad för fastighetsägarna.

Vi föreslår därför att kommunfullmäktige upphäver beslutet om verksamhetsområde och utreder om hälso-och miljörekvisiten är uppfyllda och istället aktivt arbetar med tillsyn av enskilda avlopp i enlighet med Grönvalls utredning om hållbara vattentjänster samt underhåller befintliga system för att minska läckage och bräddningar.

Kent Andersson 070-728 9606
Roland Karlsson 070-859 5240
Anders Segerberg 070-530 9393

 

Bilagor:
Medborgarförslag blankett, underskrivet, 2018-06-17. (Totalt 126 personer har skrivit under)
Medborgarförslag bilaga, underskrivet, 2018-06-17 (3 namn)
Medborgarförslag, underskrifter 1 (21 namn)
Medborgarförslag, underskrifter 2 (19 namn)
Medborgarförslag, underskrifter 3 (5 namn)
Medborgarförslag, underskrifter 4 (8 namn)
Medborgarförslag, underskrifter 5 (15 namn)
Medborgarförslag, underskrifter 6 (14 namn)
Medborgarförslag, underskrifter via mail (41 namn)
Köpings kommun: mottaget förslag 20180702

(Ifall Du vill komplettera med ytterligare namn, skriv då ut detta dokument, skriv namn och telnr på baksidan, och skicka därefter papperet till anders@segerberg.me, så scannar jag av det och lägger på hemsidan, samt skickar det till kommunen för registrering.

(92 underskrifter erhållna utanför folkets hus 2018-06-18 samt via mail 2018-06-18–20)

Se även tidigare upprop
”Stoppa den huvudlösa utbyggnaden av kommunalt vatten och avlopp vid Mälarens norra strand!
Vi kräver att projekteringen stoppas och att Köpings kommun istället utreder de ekonomiskt och miljömässigt bättre alternativ som finns! (209 underskrifter via webben ”Skriv under” 2018-06-21, Gå in via länken och läs de många kommentarerna.

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *