Köping- Förvaltningsrätten hinner inte döma förrän Köping genomför va projektet.

Från: Registrator Förvaltningsrätten i Uppsala – FUP [mailto:forvaltningsratteniuppsala@dom.se]
Skickat: den 18 januari 2018 12:14
Till: Lars-Göran Carlsson <lars-goran.carlsson@sala.se>
Ämne: Mål 6577-16

Hej
Det går tyvärr aldrig att säga någon exakt tidpunkt då det beror på så många olika faktorer.

Med vänlig hälsning

Maria Romelin
Föredragande jurist, Enhet 2, Förvaltningsrätten i Uppsala


Från: Registrator Förvaltningsrätten i Uppsala – FUP [mailto:forvaltningsratteniuppsala@dom.se]
Skickat: den 18 januari 2018 09:57
Till: Lars-Göran Carlsson <lars-goran.carlsson@sala.se>
Ämne: Mål 6577-16

Hej Lars-Göran

Målen tas i den ordning de kommer in. Eftersom ert mål inte har bedömts vara brådskande har det inte tagits med förtur utan fått vänta. Målet står snart på tur att avgöras.

Med vänlig hälsning

Maria Romelin
Föredragande jurist, Enhet 2, Förvaltningsrätten i Uppsala


———- Vidarebefordrat meddelande ———-
Från: Lars-Göran Carlsson <lars-goran.carlsson@sala.se>
Datum: 17 januari 2018 07:48:22 +01:00
Ämne: VB:

Mål 6577-16

Vi får med hänvisning till vårt yrkande att målet prövas komplettera vårt yrkande med bifogat besked från Köpings kommun att man går till verkställighet.

VI yrkar att målet avgörs mot bakgrund av den rättsförlust vi 170 fastighetsägare annars lider genom Köpings kommuns agerande. En fördröjd domstolsprövning blir som vi framfört tidigare illusorisk.

 Lars-Göran Carlsson

Hogsta 1:28
Ombud för 170 fastighetsägare

Salabacksgatan 5 B
754 32 UPPSALA


Från: Fredrik Alm <fredrik.alm@koping.se>
Datum: 18 januari 2018 15:29:11 CET
Till: Lars-Göran Carlsson <lars-goran.carlsson@sala.se>
Kopia: Elin Granberg <Elin.Granberg@koping.se>
Ämne: SV:
Hej!

Efter att överklagan inkom fördes en dialog mellan VA-chef och kanslichef samt därefter med kommunstyrelsens ordförande och sedermera med kommunstyrelsens arbetsutskott. Köpings kommun gjorde då bedömningen att gå vidare med planeringen av projektet. Det finns inget protokollfört beslut avseende detta.


Från: Fredrik Alm [mailto:fredrik.alm@koping.se]
Skickat: den 16 januari 2018 14:41
Till: Lars-Göran Carlsson <lars-goran.carlsson@sala.se>
Kopia: Elin Granberg <Elin.Granberg@koping.se>
Ämne:

 Hej Lars-Göran!

 Elin Granberg bad mig svara på era frågeställningar kring lagrum m.m. angående VA-verksamhetsområdet. Eftersom Förvaltningsrätten inte fattat beslut om verkställighetsförbud/inhibition (enl. Förvaltningsprocesslagen § 28) kring de aktuella besluten (KF 2016-11-28 §§ 131-132) har Köpings kommun att besluta om verkställighet eller avvakta i väntan på laglighetsprövningen. Enligt då gällande kommunallag 10 kap § 14 a får ett överklagat beslut verkställas innan det vunnit laga kraft om inte särskilda skäl talar mot det. Köpings kommun har i detta fall gjort bedömningen att gå vidare med verkställigheten.

 Med vänlig hälsning

Fredrik Alm
Kanslichef
___________________________________
Köpings kommun, Stadskansliet, 731 85 Köping

 

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *